Přejít k obsahu


Chaos řád. Komplexita, rovnováha, harmonie

Citace:
Chalupská, M., Třešňák, Z., Havlík, V. Chaos řád. Komplexita, rovnováha, harmonie. FF ZČU, Sedláčkova 15, 07.11.2012 - 07.11.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chaos and order. Complexity, balance, harmony
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Martina Chalupská , Mgr. Zdeněk Třešňák , PhDr. Vladimír Havlík CSc.
Abstrakt CZ: Fenomén chaosu a řádu může být nahlížen z mnoha perspektiv. Teorie chaosu zasahuje prakticky do všech vědních oborů, odstraňuje hranice mezi nimi a propojuje je. Tento jev lze nalézt např. v přírodních, filozofických či ekonomických systémech. Oproti tomu pomocí řádu se člověk vymaňuje z chaosu na mnoha úrovních lidské existence. Chaos a řád lze vnímat jako dvě zcela rozdílné roviny skutečnosti nebo jako dva protikladné póly jednoho kontinua. Dané téma bude nahlíženo jednak z kulturně-historického a jednak z vědeckého pohledu. Výstupy a výsledky konference budou podkladem pro projekt Studentské grantové soutěže v akademickém roce 2012/2013.
Abstrakt EN: The phenomenon of chaos and order can be viewed from many perspectives. Chaos theory extends to almost all disciplines, removes the boundaries among them and connects them. This phenomenon can be found eg in natural, philosophical or economic systems. In contrast, a person with order emerging from chaos on many levels of human existence. Chaos and order can be viewed as two completely different planes of reality or as two opposite poles of a one continuum. This theme will be considered both from cultural-historical and partly from a scientific perspective. Outputs and results of the conference will be the basis for the project „ Student grant competition“ in the academic year 2012/2013.
Klíčová slova

Zpět

Patička