Přejít k obsahu


Geografický pasport kulturní památky – případová studie

Citace:
HÁJEK, P. Geografický pasport kulturní památky – případová studie. In Student GIS projekt 2012 – Sborník konference. Praha: ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2012. s. 128-134. ISBN: 978-80-904450-7-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geographic passport of cultural heritage site - case study
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Autoři: Ing. Pavel Hájek
Abstrakt CZ: V článku je nejdříve popsán cíl výzkumu – vytvoření systému pro správu kulturního dědictví. Z technického pohledu je systém vystaven nad rozsáhlou geografickou databází. Tato databáze obsahuje tři hlavní datové struktury, navržené na základě účelu uložených dat. První část je navržena pro potřeby v oblasti nemovitostí (úroveň rozlišení v rámci podlaží a místností budov). Druhá část popisuje mobiliář v budovách nacházejících se v oblasti areálu kulturní památky (což znamená nábytek, knihy, keramika, obrazy, sochy apod.). Třetí část pokrývá exteriéry kulturní památky (tj. všechny objekty v areálu vně budov včetně topografie zájmového území). Hlavním účelem dané geografické databáze je uchovávání prostorových dat jak pro dvou-dimenzionální, tak i třídimenzionální kartografické výstupy. Důraz je především kladen na následující aspekty: měřítkově proměnná 3D vizualizace, doplnění map geografickými daty s různou prostorovou přesností, způsoby vizualizace různorodých vlastností heterogenních objektů v mapách velkého měřítka, přechody mezi interiéry a exteriéry budov v rámci interaktivního modelu a v neposlední řadě přetvoření virtuálního 3D modelu do podoby mapy vytvořené pomocí 3D tisku.
Abstrakt EN: In the paper, first of all, the aim of the research is described - the development of a system for management of Cultural Heritage. Technically, the system is built-up upon a comprehensive geographic database. This database consists of three main data structures based on the purpose of the data. First part is designed for purpose of real estate (at the level of detail of floors and rooms). Second part describes the mobiliary of the buildings within the area of a cultural heritage site (it includes furniture, books, pottery, paintings, statues, etc.). Third part covers exteriors of the cultural heritage site (i.e. all objects outside of the building footprints, including topography of the area of interest). The main purpose of the geographic database is for storing of spatial data for both two and three dimensional cartographic outputs. Particular stress is placed on description of these aspects: scale dependent 3D visualization, completion of map from geographic data with different spatial accuracy, the way to visualize many diverse characteristics of heterogeneous objects in the large scale map, transitions between exteriors and interiors of buildings in an interactive model, and last but not least, also the way of transformation of virtual 3D model into a materialized map using 3D printing.
Klíčová slova

Zpět

Patička