Přejít k obsahu


Islámské rodinné právo šaría ve Velké Británii

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Islámské rodinné právo šaría ve Velké Británii. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 41-54. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Islamic family law shariah in Great Britain
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Muslimové ve Velké Británii představují významnou minoritu. Většina z nich je pákistánského původu a následuji fundamentální pojetí pákistánského islámského práva. Islámské rodinné právo bylo používáno v rámci muslimské komunity v Británii nejdříve neoficiálně, oficiálně bylo uznáváno britské státní právo. Arbitration Act 1996 umožnit arbitráž jako formu alternativního řešení sporů a muslimské šaríatské tribunály byly přijaty jako oficiální arbitrážní tribunál. V současné době pracuje oficiálně 19 šaríatských tribunál. Je jim umožněno řešit případy z oblasti rodinného a dědického práva. Mezi jejich nejčastěji řešenými případy jsou rozvody, zejména rozvody ze strany ženy. Šaríatské tribunál ve Velké Británii sledují názory hanafíjského madhabu, ale v otázce péče o děti dávají přednost doporučením málikovského madhabu. Oficiální uznání těchto soudů vzbuzuje stále kontroverzní ohlasy v rámci veřejnosti.
Abstrakt EN: Muslims in Great Britain present a significant minority. Most of British Muslims are Pakistani origin and they follow the fundamental concept of Pakistani Islamic law. Islamic family law was applied unofficially within Muslim community in the Britain, officially was recognized British state law. Arbitration Act 1996 enabled the arbitration as a form of alternative dispute resolution and Muslim sharia tribunals were admitted as official arbitral tribunals. 19 sharia tribunals are working officially by now. They are empowered to resolve cases in areas of family and inheritance law. The most common case is divorce, especially divorce initiated by women. Sharia tribunals in Britain pursue views of Hanafi madhab but in the question of child care they prefer Maliki madhab. Official operation of sharia tribunals aroused great controversy among the public.
Klíčová slova

Zpět

Patička