Přejít k obsahu


Duchové a démoni v lékařství starověké Mezopotámie

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Duchové a démoni v lékařství starověké Mezopotámie. Nový Orient, 2012, roč. 67, č. 4, s. 30-34. ISSN: 0029-5302
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ghosts and demons in medicine of Ancient Mesopotamia
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Duchové a démoni starověké Mezopotámie hráli významnou roli v každodenním životě běžných lidí, kde působili jako hlavní příčina nemocí a dalších neštěstí. Lékařské texty proto vystupují jako významný zdroj, který nám dává blíže poznat tyto zlovolné síly. Článek představuje vybrané duchy, démonku Lamaštu, démona Lil? / Lil?tu / Ardat-lilî, démona r?bi?u, démona Šulaka a démona gall?, jak se prezentují v rámci lékařských textů ? zejména diagnostické a prognostické sbírky SA.GIG a terapeutických textů. Pokouší se přiřadit jednotlivé duchy a démony ke specifickým zdravotním obtížím. Před určité problémy a nejasnosti (překrývání symptomů, systém rozdělení) je cíl mezopotamských lékařů evidentní: systematická klasifikace nemocí (a symptomů) podle typů obtíží pomocí užití jmen duchů a démonů. Článek zohledňuje též koncept duchů a démonů jako domnělé příčiny nemoci a uvádí některé zajímavé příklady lékařských rituálů pro jejich zahnání.
Abstrakt EN: Ghosts and demons of ancient Mesopotamia played a significant role in the daily life of common people where they acted as one of the main causes of illnesses and other misfortune. Medical texts therefore appear as an important source that gives us insight into these malevolent forces. The article presents selected ghosts, demon Lamaštu, demon Lil? / Lil?tu / Ardat-lilî, demon r?bi?u, demon Šulak and demon gall? from the perspective of medical texts ? especially diagnostic and prognostic series SA.GIG and therapeutical texts. It tries to assign particular ghosts and demons to the specific health problems. Despite some problems and obscurities (overlapping of symptoms, system of sorting) the effort of Mesopotamian physicians is evident: the systematic classification of diseases (and symptoms) according to the type of difficulties using the names of ghosts and demons. The article reflects the conception of ghosts and demons as a cause of disease as well and presents several remarkable examples of healing rituals for their repulse.
Klíčová slova

Zpět

Patička