Přejít k obsahu


Několik poznámek ke vztahu hudebně teoretické analýzy a výchovy teorie interpretace (zaměřeno k volbě výrazových prostředků interpretace úprav lidových písní z Plzeňska pro zpěv a klavír od Oldřich Blechy)

Citace:
BEZDĚK, J., FEIFERLÍKOVÁ, R. Několik poznámek ke vztahu hudebně teoretické analýzy a výchovy teorie interpretace (zaměřeno k volbě výrazových prostředků interpretace úprav lidových písní z Plzeňska pro zpěv a klavír od Oldřich Blechy). In Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 646 - 655. ISBN: 978-80-905243-2-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some comments on the relation to music theory analysis and Zich´s interpretation theory (aimed to select the means of expression interpretations of folk songs from Pilsen voice and piano by Oldrich Blecha)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro moderní přístup k interpretaci díla z oblasti vážné hudby je třeba spojit poznatky z jeho hudebně teoretické analýzy, které aplikujeme v duchu zásad vědecké teorie interpretace. Autorem základů uvedené moderní hudebně vědné disciplíny je Jaroslav Zich (Kapitoly a studie z hudební estetiky, 1975). I dnes však jsou akceptovány tradicionalistické, intuitivní i vulgárně konstruktivistické přístupy k interpretaci. Na konzervatořích a vysokých uměleckých školách by se měly vytvářet spojitosti kompoziční i interpretační stránky hudebního díla. Výchova studentů k metodologicky správné přípravě interpretační koncepce může vést přes studium tradičních úprav českých lidových písní, jak to ukazují příklady z odkazu Oldřicha Blechy – Až ty pudeš k nám, Černejte se černý višně, Hej šup, šup a Svěť měsíčku.
Abstrakt EN: For a modern approach to the interpretation of classical music is a need to combine knowledge from his musically theoretical analysis, we apply the principles in the spirit of scientific theories of interpretation. The author of the foundations of the modern musical science discipline is Jaroslav Zich (Chapters and the study of musical aesthetics, 1975). Even today, however, are accepted traditionalist, vulgar intuitive and constructivist approaches to interpretation. At conservatories and university art schools should create continuity compositional and interpretative pages of music. Education students prepare for a methodologically correct interpretive approach can lead to the study of traditional Czech folk song arrangements, as shown by examples from the link Oldrich Blecha´s - Až ty pudeš k nám, Černejte se černý višně, Hej šup, šup a Svěť měsíčku.
Klíčová slova

Zpět

Patička