Přejít k obsahu


Goodmanova kvália a Russellova smyslová data

Citace:
POLÁK, M. Goodmanova kvália a Russellova smyslová data. Filosofický časopis, 2012, roč. Neuveden., č. 1, s. 7-27. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Goodman´s Qualia and Russell´s Sense-Data
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tématem statě je povaha a funkce elementárních komponent lidské zkušenosti, tak jak o nich pojednává Nelson Goodman. V úvodu je představena Russellova pozice, významná jak pro pro Goodmana samotného, tak i pro jakékoli následující úvahy o tomto tématu. Nedostatky plynoucí z Russellova fundacionismu vedou Goodmana k návrhům, jimiž se na jedné straně pokouší kriticky vyhranit vůči fundacionistickým koncepcím, avšak na druhé straně naráží na stejné potíže, s nimiž se musel vypořádat Russell. Způsob, jímž Goodman zápolí s těmito potížemi, ukazuje, že naše zkušenost se světem se též skládá z nějakých elementárních entit (Goodman je nazývá kvália). Jejich nekorigovatelnost a okamžitá dostupnost nás mohou vést k velmi protigoodmanovské intuici: k bázi naší zkušenosti, jež v něčem silně připomíná pozitivistické dané. Navíc Goodmanův smysl pro detail na úrovni formalizace vztahů mezi kválii napomáhá k lepšímu porozumění fenomenální bázi zkušenosti a naznačuje rozdíly mezi fenomenalismem a fundacionismem.
Abstrakt EN: This paper deals with the nature and function of the fundamental components of human experience, especially due to the philosophy of Nelson Goodman. In the introduction the Russell´s position is being presented. This position is important for Goodman itself as well as for any subsequent consideration of this topic. Shortcomings resulting from Russell´s foundationalism lead Goodman to a proposal, which on the one hand, attempts to settle critically against foundationalism, but on the other hand, faces the same difficulties that Russell had to deal with. The way Goodman was struggling with these problems shows that our experience of the world consists of some elementary entities as well(Goodman calls them qualia). Their incorrigibility and immediate availability can lead us to the very anti-goodmanian intuition: to the basis of our experience which, in some way, reminds us strongly positivistic das Gegebene, i.e. immediately observable content. In addition, Goodman's sense for detail at the level of formalization of the relationship between qualia helps to better understand the basis of phenomenal experience and indicates the differences between fenomenalism and foundationalism.
Klíčová slova

Zpět

Patička