Přejít k obsahu


Softwarově definované rádio s kognitivními prvky pro oblast satelitní komunikace

Citace:
FIALA, P. Softwarově definované rádio s kognitivními prvky pro oblast satelitní komunikace. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 36 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software-defined radio with cognitive features in the area of satellite communications
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Pavel Fiala
Abstrakt CZ: V předkládané písemné práci pro státní doktorskou zkoušku popisuji současné metody kognitivního přístupu pro softwarově definované rádio. Zaměřuji se zvláště na vhodné architektury softwarového rádia a kognitivní metody založené na dynamickém přístupu ke spektru a automatickém rozpoznávání modulací. Je ukázána úzká návaznost kognitivní části na digitální část softwarového rádia, a proto jsou představeny důležité bloky digitální části rádia, které již byly řešeny. Hlavním účelem práce je příprava vhodných materiálů pro disertační práci, která ověří možnost aplikace kognitivních principů do oblasti satelitní komunikace. Objektem zájmu budou především nové speciální kognitivní přístupy a také možné aplikace stávajících metod. V pozadí nezůstanou ani moderní možnosti číslicového zpracování signálu, které chci ověřit na experimentálním softwarovém rádiu s kognitivními prvky.
Abstrakt EN: The current methods of cognitive approach for software-defined radio have been described in this doctoral thesis for the state examination. I particularly focus on suitable software radio architectures and cognitive methods based on dynamic spectrum access and automatic modulation recognition. Close relationship between cognitive and digital part of the software radio is shown. Therefore, I present important blocks of digital radio part that have already been developed. The main purpose of this work is the preparation of suitable materials for the dissertation, which will verify the possibility of the cognitive principles application to the area of satellite communication. The object of interest will be mainly a new special cognitive approaches and possible applications of existing methods. Modern methods of digital processing will not remain in the background and will be verified on an experimental software radio with cognitive elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička