Přejít k obsahu


Proměny Anaximenova vzduchu

Citace:
KOČANDRLE, R. Proměny Anaximenova vzduchu. Aithér, 2012, roč. 4, č. 7, s. 49-89. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The changes of the air of Anaximenes
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Anaximenés z Mílétu měl údajně za počátek všeho považovat vzduch. Zhušťováním a zřeďováním vzduchu pak vznikaly ostatní věci. Ačkoli je celé schéma ovlivněno peripatetickým pojetím, lze se domnívat, že obsahuje některé původní momenty. Obdobný výklad totiž přináší již Platón a motiv postupných proměn prvků je u iónských myslitelů dostatečně doložen. Studie poukazuje na to, že Anaximenés spíše zvažoval dílčí proměny jednotlivých prvků, které byly až dále provázány s ostatními. Koncept zhušťování a zřeďování zase patrně odráží původní akcent na různou konstituci věcí a změny skupenství. Modelovým příkladem mohl být proces zpracování plstě. Všechny proměny byly následně vztaženy ke vzduchu, který je nejen všezahrnujícím prostředím, ale především analogií duše a dechu.
Abstrakt EN: It is often said that Anaximenes of Miletus believed that the air was the origin of all. By its condensation and rarefaction, other things came into being. And though the conception as we know it is influenced by a Peripatetic rendition, one can well suppose that it contains some original elements. After all, a similar explanation is proposed already by Plato and in the thought of Ionian thinkers the motif of gradual changes of the elements is sufficiently attested. The current study points out that Anaximenes probably considered partial transformations of individual elements, which were only later on linked together. The notion of condensation and rarefaction, on the other hand, probably reflects the original emphasis on the various constitutions of things and on the changes of state of matter. As an example, one could consider the process of felting. In Anaximenes, all transformations were eventually related to the air, which not only provides an all-embracing environment but, even more importantly, is used in analogy with the soul and breath.
Klíčová slova

Zpět

Patička