Přejít k obsahu


Infrared Camera Analysis of Laser Hardening

Citace:
TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P., SOUKUP, O., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. Infrared Camera Analysis of Laser Hardening. Advances in Optical Technologies, 2012, roč. 2012, č. 593893, s. 1-6. ISSN: 1687-6407
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Infrared Camera Analysis of Laser Hardening
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jiří Tesař , Ing. Petra Vacíková , O. Soukup , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Zlepšování povrchových vlastností jako je laserové kalení se stává velmi důležitým v současném strojírenství. Výsledná hloubka prokalení a povrchová tvrdost mohou být ovlivněny změnami optických vlastností povrchu materiálu, tj. absorptivitou, která udává poměr mezi absorbovanou energií a dopadající energií laserového paprsku. Povrchové změny na testovaném ocelovém vzorku byly vytvořeny gravírovacím laserem s různou skenovací rychlostí a opakovací frekvencí. Proces laserového kalení byl pozorován infračerveným kamerovým systémem, který měří infračervené záření vycházející z ohřátého vzorku a zobrazuje ho v podobě teplotního pole. Jsou ukázání snímky z IR kamery a maximální teploty všech vygravírovaných oblastí jsou vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Byla změřena povrchová tvrdost a hloubka prokalení byla stanovena ze změřeného profilu tvrdosti v řezu vzorku. Je ukázán vztah mezi dosaženou teplotou, povrchovou tvrdostí a hloubkou prokalení. Nejvyšší a nejnižší teploty odpovídají nejnižší/nejvyšší tvrdosti a nejvyšší/nejnižší hloubce prokalení.
Abstrakt EN: The improvement of surface properties such as laser hardening becomes very important in present manufacturing. Resulting laser hardening depth and surface hardness can be affected by changes in optical properties of material surface, that is, by absorptivity that gives the ratio between absorbed energy and incident laser energy. The surface changes on tested sample of steel block were made by engraving laser with different scanning velocity and repetition frequency. During the laser hardening the process was observed by infrared (IR) camera system that measures infrared radiation from the heated sample and depicts it in a form of temperature field. The images from the IR camera of the sample are shown, and maximal temperatures of all engraved areas are evaluated and compared. The surface hardness was measured, and the hardening depth was estimated from the measured hardness profile in the sample cross-section. The correlation between reached temperature, surface hardness, and hardening depth is shown. The highest and the lowest temperatures correspond to the lowest/highest hardness and the highest/lowest hardening depth.
Klíčová slova

Zpět

Patička