Přejít k obsahu


Modelování a modální vlastnosti soustav tyčí vázaných mřížemi

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Modelování a modální vlastnosti soustav tyčí vázaných mřížemi. In Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 127-136. ISBN: 978-80-7414-377-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and modal properties of the package of rods linked by spacer grids
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním a modální analýzou soustav svislých tyčí vázaných vodorovnými pružnými mřížemi. Tyče jsou uloženy v S identických segmentech. Vliv elasticity mříží je modelován pružinami spojujícími sousední tyče. Tento složitý mechanický systém se skládá z velkého počtu nosníkových prvků. Modelování soustavy je založeno na určení modelů segmentů a vazební matice tuhosti mezi subsystémy. Odvozený matematický model je užit k modální analýze palivového souboru aktivní zóny jaderného reaktoru. Tento model je prvním krokem k modelování kmitání těchto palivových souborů.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling and modal analysis of the systems of vertical rods coupled by horizontal flexible grids. The rods are placed to S identical segments. Influence of the rod elasticity is modelled by linear springs connecting adjacent rods. This complicated mechanical system is created from many beam type components. Modelling of the system is based on creation of the models of segments and coupling stiffness matrix between subsystems. The derived mathematical model is used for the modal analysis of the fuel assembly active zone of the nuclear reactor. This model is the first step for modelling of the nuclear fuel assembly vibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička