Přejít k obsahu


Sekularizované hodnoty hebrejské bible v evropském myšlení

Citace:
FUNDA, O. Sekularizované hodnoty hebrejské bible v evropském myšlení. In Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Brno : L. Marek, 2012, s. 8-16. ISBN: 978-80-87127-56-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Secularized Values of the Hebrew Bible in the European Thought
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: L. Marek
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Tato studie představuje fundamentální antropologické dimenze, jimiž náboženství starého Izraele obohatilo evropskou identitu: pozitivní stanovisko ke světu jako takovému; pozitivní stanovisko k manuální práci; historické, procesuální myšlení; ideu svobody a příslib lebšího světa; člověka jako obraz boží; Pavla, křesťanského intelektuála, který postuloval univerzalismus, jenž se stal později vůdčí ideou rovnosti a demokracie; ačkoli výlučný monoteismus nepřipouští žádný prostor pro toleranci.
Abstrakt EN: This study presents the fundamental antropological dimensions in which the Religion of old Israel enriched the European identity: the positive attitude towards the world as to the matter; the positive attitude to manual work; the historical, processual thought; the ideal of freedom and the promise of a better world; the human being as the image of God; Paul, the Christian intellectual who declared universalism which later led to the idea of equality and democracy, was a Jew; although the exclusive monotheism did not leave any space for tolerance.
Klíčová slova

Zpět

Patička