Přejít k obsahu


Unconventional Heat and Thermo-Mechanical Treatment of Steel with High Content of Metastable Austenite Gained in Semi-Solid State

Citace:
AIŠMAN, D., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H. Unconventional Heat and Thermo-Mechanical Treatment of Steel with High Content of Metastable Austenite Gained in Semi-Solid State. In COMAT 2012 : Recent trends in structural materials. Ostrava: TANGER, 2012. s. 100-104. ISBN: 978-80-87294-38-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unconventional Heat and Thermo-Mechanical Treatment of Steel with High Content of Metastable Austenite Gained in Semi-Solid State
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. David Aišman , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Zpracování materiálu v semi-solid stavu umožnuje dosáhnout velmi neobvyklé struktury a to i na konvenčních materiálech. Pouhým ohřátím materiálu do semi-solid stavu a následným ochlazením lze dosáhnout výrazné změny fázového složení a tím i mechanických vlastností. Na nástrojové oceli X210Cr12 dojde díky přechodu přes semi-solid stav k transformaci ledeburitické struktury na strukturu, obsahující více než 95% metastabilního austenitu. Ten je uložen ve formě quasi-globulárních zrn o průměrné velikosti 19 ?m a ledeburitického síťoví, které je obklopuje. Tuto strukturu lze dále modifikovat následným tepelným popř. termo-mechanickým zpracováním V provedeném experimentu byl porovnáván vliv tepelného a termomechanického zpracování. Kombinací teploty a doby její výdrže je možné získat různý stupeň rozpadu austenitu na troostit, popřípadě je možné zcela změnit strukturu na martenzitickou, popřípadě martenziticko-austeniticko-karbidickou. Pokud je navíc po přechodu přes semi-solid stav vložena deformace, dojde k dynamické rekrystalizaci austenitických zrn a tím i ke změně výsledné morfologie mikrostruktury a velikosti zrn, což se dále projevuje při následném tepelném zpracování. Při zpracování s deformací je struktura rovnoměrněji rozptýlena, na druhou stranu, při některých strategiích tepelného zpracování bez deformace, se hodnoty mechanických vlastností blíží hodnotám zpracování a vkládání deformace se nejeví jako nezbytný krok pro dosažení požadovaných mechanických vlastností.
Abstrakt EN: Thixoforming is a Material processing in the semi-solid state enables very unusual structures to be achieved even when using conventional materials. Merely by heating a material to the semi-solid state and subsequent cooling, a significant change to phase composition and therefore mechanical properties can be achieved. Thanks to the transition through the semi-solid state during the process of minithixoforming, the ledeburitic structure of the tool steel X210Cr12 is transformed into a structure containing more than 95 % of metastable austenite. Metastable austenite is in the form of polygonal grains with an average size of 19 ?m, surrounded by a ledeburitic mesh. Afterwards this structure can be modified by another thermo-mechanical treatment. The influence of heat and thermo-mechanical treatment was compared within the experiment. Different grades of austenite decomposition can be gained by changing the temperature, e.g. troostite or alternatively the completely different martensitic or martensitic-austenite-carbides structure. If the deformation is applied after the transition through the semi-solid state the recrystallization of the austenite grains begins. Due to the recrystallization the final microstructure morphology and the size of grains is changed. Thanks to the deformation process the structure becomes more dispersed. In some cases of the heat treatment the values of mechanical properties without using the deformation are close to the values achieved during the heat treatment with deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička