Přejít k obsahu


Temné stránky kosmologie

Citace:
HAVLÍK, V. Temné stránky kosmologie. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 4, s. 151-168. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dark Sides of Cosmology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Vladimír Havlík CSc.
Abstrakt CZ: Současný běžně přijímaný kosmologický model dosahuje shody v mnoha oblastech vědy pouze za tu cenu, že je neznámých 96 % vesmíru. Hypoteticky tuto část vesmíru vytváří temná hmota a temná energie. Z hlediska metodologie vědy se jedná o pozoruhodnou situaci, která demonstruje strategie ad hoc modifikací teorie, která musí čelit anomáliím. V tomto případě argumentuji, že se jedná o výjimečnou situaci v historii vědy, nejen pro dobu, po kterou není rozhodnuto mezi alternativními ad hoc hypotézami (např. temná hmota nebo MOND teorie), ale pro silné teoretické vazby, které hypotéza temné hmoty vytvořila k jiným oblastem vědy. Naneštěstí nejznámější koncepce progresu vědy (Lakatos, Kuhn, Feyerabend) nejsou v přesném souhlasu s touto speciální situací v soudobé vědecké praxi a může to být také motivem pro změnu nebo modifikaci těchto metodologických koncepcí.
Abstrakt EN: The present commonly adopted cosmological model reaches agreement between many fields of science only for the price of admission that we do not know 96% of the Universe. There is a hypothesis that this dark part of the Universe consists of dark matter and dark energy. From the point of view of the methodology of science it is remarkable situation on which is possible to demonstrate strategies of ad hoc modification of the theory which must face to anomalies. In this case I argue that it is special situation in the history of science not only for the length of time during which it is not decided between alternative ad hoc hypotheses (e.g. dark matter or MOND theory) but for the strong theoretical ties which hypothesis of dark matter created to the other fields of science. Unfortunately I conclude that famous conception of progress of science (Lakatos, Kuhn, Feyerabend) are not in the exact agreement with this special situation in recent scientific practice and I think that this could be a motive for the change or modification of these methodological conception, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička