Přejít k obsahu


O neučené vědomosti: Nicolás de Monardes, podivuhodný lék z Indií a raně novověké informační sítě

Citace:
ČERNÁ, J. O neučené vědomosti: Nicolás de Monardes, podivuhodný lék z Indií a raně novověké informační sítě. Kuděj, 2012, roč. 13, č. 2, s. 36-49. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Unlearned Knowledge: Nicolás de Monardes, marvelous medicine from India and Early Modern information network
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem studie je poukázat na skutečnost, že změnu podoby raně novověké vědy z velké části umožnila proměna dobového vědeckého komunikačního paradigmatu, která spočívala ve vytvoření kooperativních informačních sítí, do kterých byli zapojeni jak vzdělanci, tak lidé nevzdělaní, avšak disponující potřebnými zkušenostmi či praktickými dovednostmi. Pozornost je věnována především změnám raně novověké (vědecké) komunikace, které vyvolala konfrontace s radikální jinakostí Nového světa. Učenci jako Monardes, Hernández aj., kteří chtěli disponovat relevantním poznáním o neznámých a vzdálených zemích, museli být součástí kvalitních a funkčních informačních sítí a využívat poznatků četných prostředníků, tj. např. prostých vojáků, námořníků či domorodých obyvatel.
Abstrakt EN: The aim of the study is to highlight the fact that transformatin of early modern science were enabled by the modification of contemporary scientific communication paradigm for the most part. These changes consisted in the creation of cooperative information networks into which were involved educated and uneducated, but experienced people as well. The mainly attention is paid to the changes in early modern (scientific) communication, which provoked a confrontation with the radical difference of the New World. Scholars like Monardes, Hernández and others who wanted to have relevant knowledge of the unknown and distant lands, they had to be part of high-quality and functional information networks and use the knowledge of numerous mediators, eg. ordinary soldiers, sailors and indigenous people
Klíčová slova

Zpět

Patička