Přejít k obsahu


?Qué se debe a Espana? : Spor o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách

Citace:
ČERNÁ, J. ?Qué se debe a Espana? : Spor o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách. Dějiny - teorie - kritika, 2012, roč. 9, č. 2, s. 230-245. ISSN: 1214-7249
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ?Qué se debe a Espana? : Dispute about the Importaance of Spain in European Intellectual History
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá sporem o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách, jenž je reflektován ve třech rovinách. V první řadě je o něm pojednáno jako o problému politickém a společenském, dále je prezentován jako problém metodologický a na závěr je interpretován jako produkt tzv. černé legendy (leyenda negra). Text hledá a analyzuje příčiny, které vedly k hodnocení Španělska jakožto země zaostalé, nemoderní a neschopné figurovat mezi evropskými civilizovanými národy. Rozkrývá přitom účelovost jednotlivých tvrzení o významu Španělska v evropských dějinách a ukazuje, že k negativnímu hodnocení španělského národa nemalou měrou přispěli rovněž Španělé, kteří se pokoušeli vyrovnat se s historií španělského národa a zpravidla usilovali o modernizaci své země. Studie poukazuje na existenci mnohých předsudků a zjednodušených tvrzení, jež jsou v souvislosti se španělským národem zakořeněny nejen v obecném povědomí, nýbrž i v četných odborných pracích. Zároveň upozorňuje na metodologická úskalí interpretace dějin obecně, neboť se mj. prezentuje, jakým způsobem se zpětně konstruovalo historické poznání a jak se do historického výkladu nezřídka promítaly partikulární zájmy historiků a preference doby, v níž tito historikové působili.
Abstrakt EN: The study deals with a debate about the importance of Spain in European intellectual history. The issue is treated on three levels. Firstly, it is seen as a political and social problem. Secondly, it is viewed as a methodological issue, and last but not least, it is seen as a product of so-called black legend (leyenda negra).The text analyses the reasons which led to Spain being seen as a backwards, non-modern, and incapable of taking an equal place among civilised European nations. The study also highlights the existence of various prejudices and simplifications which are, in connection with the Spanish nation, deeply rooted not only in general consciousness but also reflected in various academic works.
Klíčová slova

Zpět

Patička