Přejít k obsahu


Možnosti ergonomických analýz pracovních poloh s využitím reálného pohybu člověka v digitálním prostředí

Citace:
GÖRNER, T., KURKIN, O., POLÁŠEK, P., HOŘEJŠÍ, P. Možnosti ergonomických analýz pracovních poloh s využitím reálného pohybu člověka v digitálním prostředí. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications) - JOSRA, 2013, roč. 5, č. 3-4, s. 1-7. ISSN: 1803-3687
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The possibility of ergonomic analysis of the work positions with the use of real movement in the digital environment
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Ondřej Kurkin , Ing. Patrik Polášek , Ing. Petr Hořejší Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je tematicky zaměřen na problematiku hodnocení pracovních poloh člověka při práci za pomoci ergonomických analýz nástrojů digitálního podniku a časovou náročnost při užití těchto nástrojů. Při práci s těmito nástroji je nutné vytvořit digitální model pracoviště. Tento model pracoviště je pak možné za užití digitálního modelu člověka ověřovat pomocí implementovaných ergonomických analýz. Jak jednotlivé postoje, tak celé pohyby při práci. Právě tvorba reálného pohybu je v digitálním světě časově nejnáročnějším úkolem. Cílem tohoto článku je ukázat porovnání klasického modelování pohybu reálného člověka v digitálním modelu oproti zachycení reálného pohybu za užití moderních nástrojů pro snímání pohybu.
Abstrakt EN: The paper is thematically focused on the evaluation of human work postures at work using digital tools ergonomic analyzes and time-consuming undertaking by using these tools. By work with these tools it is necessary to create a digital model of the workplace. This model of the workplace is then possible use with human digital model to analyze with the implemented ergonomic analysis. It is the individual attitudes and movements throughout the work. The most time-consuming task is the creation of a real movement in the digital world. The aim of this paper is to show the comparison of classical motion modeling real man in a digital model compared to the real motion capture for the use of modern tools for tracking.
Klíčová slova

Zpět

Patička