Přejít k obsahu


Using SfePy for solving Kohn-Sham equations

Citace:
CIMRMAN, R., NOVÁK, M., VACKÁŘ, J. Using SfePy for solving Kohn-Sham equations. In Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using SfePy for solving Kohn-Sham equations
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Matyáš Novák , Jiří Vackář
Abstrakt CZ: Popisujeme open source konečně-prvkový balík SfePy (Simple Finite Elements in Python, http://sfepy.org) a jeho použití k ab-initio výpočtům elektronových stavů v rámci funkcionálů hustoty. Cílem této aplikace je rozumět a předpovídat materiálové parametry z kvantově-mechanických výpočtů vycházejících z prvních principů. V příspěvku popisujeme naši počítačovou implementaci nového robustního kódu pracujícího v reálném prostoru, založeného na (i) teorii funkcionálů hustoty, (ii) metodě konečných prvků a (iii) pseudopotenciálech reflektujících prostředí. Tento přístup přináší novou kvalitu pro řešení Kohn-Shamových rovnic, výpočet elektronových stavů, totální energie, Hellmann-Feynmanových sil a materiálových vlastností (tuhost, elektrické a magnetické vlastnosti atd.) zvláště u nekrystalických neperiodických struktur.
Abstrakt EN: We describe the open source finite element package SfePy (Simple Finite Elements in Python, http://sfepy.org) and its application to ab-initio calculations of electronic states within the density-functional theory (DFT) framework. The aim of this application is to be able to understand and predict mmaterial properties from first principles quantum mechanical calculations. In the contribution we describe our computer implementation of a new robust ab-initio real-space code based on (i) density functional theory, (ii) finite element method and (iii) environment-reflecting pseudopotentials. This approach brings a new quality to solving Kohn-Sham equations, calculating electronic states, total energy, Hellmann-Feynman forces and material properties (stiffness, electric and magnetic properties, etc.) particularly for non-crystalline, non-periodic structures.
Klíčová slova

Zpět

Patička