Přejít k obsahu


Vnější a vnitřní hrdina: individualita u Homéra

Citace:
BOHÁČEK, K. Vnější a vnitřní hrdina: individualita u Homéra. Kuděj, 2013, roč. 14, č. 2, s. 5-24. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The inner and external hero: individuality by Homer
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou lidské individuality v Homérově pojetí. Východiskem je analýza popisů vojenského tábora, představujícího epický model homérské společnosti. Jak se ukazuje, ležení není primárně strukturováno na základě nějakých společenských konvencí, ale přirozených kvalit: i vzdálený pozorovatel nebo cizinec může rozeznat význačné individuality, které přirozeně pokládá za vůdce či zkrátka významné činitele. Typická homérská smyslová, primárně visuální manifestace přirozených kvalit, se projevuje zejména při díle, tj. v akci. Jakmile kvalita přichází ke slovu, je pravdivě manifestována smyslově vnímatelným způsobem. Individualita člověka je tedy v homérském pojetí zejména konglomerátem těchto při díle se manifestujících kvalit / funkcí, kterým podle známých Snellových analýz odpovídá komplikovaná struktura vzájemně autonomních orgánů. Tato koncepce vylučuje klasickou dichotomii tělo-duše, a proto též znemožňuje klasický koncept psychické individuality. Homérský hrdina je tedy mnohem více, než součet našich konceptů duše a těla, zahrnuje spíše všechny konstitutivní aspekty, které se na jeho individualitě podílejí. Jedna z možností, jak zachovat Snellovy poznatky a přesto připustit určitý zvláštní homérský způsob konceptualizace individua, je reflexe prostřednictvím pojmu búlé. Autor nabízí druhý způsob, jenž spočívá v rozlišení achilleovského vnějšího, statického konceptu individuality, a odysseovského vnitřního modelu, jenž pracuje s nezjevností a dynamikou.
Abstrakt EN: The article deals with the problem of human individuality in Homer's conception. The starting point is the analysis of descriptions of the military camp, representing the Homeric epic model of society. As it turns out , camp is not primarily structured on the basis of some social conventions, but the natural qualities: distant observer or even a stranger can recognize outstanding individuals who have naturally considers itself a leader or simply a significant actor. Typical Homeric sensual, primarily visual manifestation of natural qualities reveals especially at work, ie by action. Once quality comes into play is truly manifested in a sensually perceptible manner . Human individuality in the Homeric concept seems to be primarily a conglomerate of this especially through work manifesting qualities / features, which according to the well known Snell´s analysis corresponds to the elaborate structure of mutually autonomous body parts. This concept eliminates classic body-soul dichotomy , and therefore also prevents classical concept of mental individuality. Therefore, Homeric hero is much more than the sum of our concepts of body and soul , rather includes all constitutive aspects that contribute to its individuality. One of the ways to preserve Snell knowledge and yet admit a special Homeric way of conceptualizing individual, is a reflection of the concept of bule (council). The author offers a second way which is based on distinction between Achillean external ie static concept of individuality, and Odyssean ie internal model that works with latency and dynamics.
Klíčová slova

Zpět

Patička