Přejít k obsahu


Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva

Citace:
SIGMUNDOVÁ, M., JANÁK, M., LOMNICKÝ, R., BLAŽEK ČERVENKOVÁ, P. Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 149 s. ISBN: 978-80-7380-411-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Care and diligence in the wider context of the Czech private law
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Michaela Sigmundová Ph.D. , JUDr. Martin Janák , Radek Lomnický , Bc. Pavlína Blažek Červenková
Abstrakt CZ: Monografie je hlavním vědeckým výstupem z grantového projektu ZČU v Plzni č. SGS-2010-075 Péče řádného hospodáře. Jak již plyne ze samotného názvu grantového projektu, tak i názvu monografie samé, jedná se zde především o vědecký výzkum problematiky péče řádného hospodáře, jenž se však neuzavírá úzce obchodněprávně, nýbrž podrobně zkoumá tento institut v širším kontextu českého soukromého práva. Obsahově je monografie koncipována ze tří částí. V prvé z nich se podrobněji pojednává o soudobých přístupech k institutu péče řádného hospodáře v zahraničních, zejména anglosaských jurisdikcích, a to především ve vztahu k již výše zmíněným povinnostem orgánů nebo jejich členů obchodních společností a družstev při výkonu jejich funkcí. Část druhá se zabývá problematikou péče řádného hospodáře v insolvenčním řízení při výkonu jeho funkce. Konečně v části třetí se pojednává o péči řádného hospodáře v kontextu problematiky doménových jmen.
Abstrakt EN: The presented monograph is the scientific outcome of the project of the University of West Bohemia in Pilsen No. SGS-2010-075 Care and diligence. As it follows from the very title of the project, and from the name of the monograph itself, it is mainly scientific research on care and diligence, which is not tightly closed to commercial law, but a detailed look at the Institute in the wider context of the Czech private law is taken. The presented monograph consist in the content of three parts. First of them is about more contemporary approaches to institute care an diligence in foreign, particularly Anglo-Saxon jurisdictions, especially i relation to the above-mentioned obligations of bodies or their members in the companies and cooperatives in the exercise of their functions. In the second part ist the monograph dealing with the issue of care and diligence in the exercise of its functions during insolvency proceedings. Finally, in the third part the monograph deals with the care an diligence in the context of the issue of domain names.
Klíčová slova

Zpět

Patička