Přejít k obsahu


Využití virtuální reality v průmyslovém inženýrství

Citace:
GÖRNER, T., HOŘEJŠÍ, P., ŠIMON, M. Využití virtuální reality v průmyslovém inženýrství. In Collaborative Engineering v inovačním cyklu. Liberec: Technická univerzita, 2012. s. 141-150. ISBN: 978-80-7372-938-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of Virtual Reality in Industrial Engineering
Rok vydání: 2012
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Virtuální realita je fenomén, který svým vlivem přesahuje jednotlivé vědní obory. Samostatně je zařaditelná, avšak svými vlivy hranice klasických vědních oborů přesahuje. Je možné ji tím pádem označit za společné pojítko těchto oborů, které umožňuje najít nové znalosti a přinést nové možnosti, které by samostatně nebyly odhaleny. To potvrzuje virtuální realita i ve spojení s průmyslovým inženýrstvím. Pomáhá optimalizovat proces výzkumu, vývoje, zejména pak ve fázi validace prototypů, ale i výrobních linek, na kterých bude produkt vyráběn. Technika virtuální reality, vzhledem k její vyšší pořizovací ceně, není plně v podnicích nasazena. Díky tomu se techniky práce, které virtuální realita přináší, dostávají i do dalších strojírenských oborů až od představitelů průmyslové špičky, tedy automobilového a leteckého průmyslu. Příspěvek popisuje, jakým způsobem se techniky virtuální reality využívají v automobilového průmyslu a jakým způsobem byly tyto techniky využity v rámci průmyslového inženýrství, na Katedře průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt EN: Virtual reality is a phenomenon its influence goes beyond individual disciplines. Separately classify, but their influences of classic boundaries of disciplines beyond. It can thus be described as a common link in these fields, which allows users to find new knowledge and bring new possibilities that would not be separately identified. This is confirmed by virtual reality in conjunction with industrial engineering. It helps to optimize the process of research and development, especially in the phase of validation of prototypes, but production lines on which the product will be manufactured. Virtual reality technique, due to its higher cost, not fully deployed in enterprises. Thanks to this technique work that brings virtual reality, getting into other engineering disciplines to representatives from industry leaders, ie the automotive and aerospace industries. This paper describes how the use of virtual reality technology in the automotive industry and how these techniques were used in industrial engineering at the Department of Industrial Engineering and Management, University of West Bohemia.
Klíčová slova

Zpět

Patička