Přejít k obsahu


Právní úprava cenných papírů v novém občanském zákoníku

Citace:
VÍTEK, J. Právní úprava cenných papírů v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2012, roč. 21, č. 12, s. 426-438. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal regulation of securities in the new Civil Code
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Jindřich Vítek
Abstrakt CZ: Předkládaný text prezentuje novou právní úpravu cenných papírů dle nového občanského zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů, které vstoupí v platnost 1. ledna 2014.Text analyzuje zejména novou explicitní právní definici cenných papírů, pak zařazení cenných papírů v rámci kategorie věcí, a novou koncepci rozdílu mezi cennými papíry a zaknihovanými cennými papíry, kdy za zaknihované nadále nejsou považovány za cenný papír, ale za věc sui generis. V textu se autor dále zabývá inominátními cennými papíry, zástavním právem k cenným papírům a smlouvami o cenných papírech.
Abstrakt EN: The presented text considers the new legal regulation of securities in the new Civil Code and other related legislation, which will come into effect on January 1st 2014. The text analyzes in particular the new explicit legal definition of securities, then the subsumption of securities under the category of things, and the new concept of distinction between securities and book-entry sucurities, when the book-entry security as no longer considered as a security, but as a thing of its own kind. The text further deals with innominate securities, lien to securities and contracts on securities.
Klíčová slova

Zpět

Patička