Přejít k obsahu


Aplication of the Unconventional Thermomechanical Treatment on Low-Alloyed High-Strength Steel

Citace:
LANGMAJEROVÁ, D., JIRKOVÁ, H., MIKMEKOVÁ, Š., MAŠEK, B. Aplication of the Unconventional Thermomechanical Treatment on Low-Alloyed High-Strength Steel. In COMAT 2012 : Recent trends in structural materials. Ostrava: TANGER, 2012. s. 93-99. ISBN: 978-80-87294-38-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Aplication of the Unconventional Thermomechanical Treatment on Low-Alloyed High-Strength Steel
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Danuše Langmajerová , Dr. Ing. Hana Jirková , Šárka Mikmeková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Zvyšující se požadavky na materiálové vlastnosti, snižování hmotnosti dílů a snižování výrobních nákladů jsou velkým impulzem pro vývoj nových nízkolegovaných ocelí s vysokou pevností, které jsou ekonomicky výhodné pro jejich nízký obsah legujících prvků. Moderní pokročilé nízkolegované vysokopevné oceli zpracovány nekonvenčním tepelným zpracováním nebo termomechanickým zpracováním mohou dosáhnout podstatně lepších mechanických vlastností při porovnání s konvenčním zpracováním. Experiment se zabýval termomechanickým zpracováním nově navržené nízkolegované vysokopevné ocele 42SiCr s obsahem okolo 0,4% uhlíku a 2% křemíku. Cílem experimentu bylo vyvinout a optimalizovat nový typ tepelného zpracování s integrovanou inkrementální deformací na základě Q&P procesu, kterým by bylo možno dosáhnout pevností až 2000 MPa při současné tažnosti okolo 10%. Při optimalizaci procesu byl zkoumán zejména vliv různé intenzity inkrementální deformace a rychlosti ochlazování na vývoj struktury. Modelovým zpracováním byla získána mikrostruktura tvořená martenzitickou matricí, bainitem a jemně rozptýleným zbytkovým austenitem. Mez pevnosti dosahovala přes 2000 MPa s tažností přes 10%. Vliv parametrů technologických procesů na vývoj struktury byl analyzován pomocí metalografie a výsledky mechanických vlastností byly měřeny tahovou zkouškou. Podíl zbytkového austenitu byl stanoven rentgenovou difrakční analýzou.
Abstrakt EN: The demands are increasing on material properties, lowering the mass of components, and lowering production costs are all strong drivers for the development of low-alloyed steels with high strength, which are low cost owing to their low content of alloying elements. Modern advanced low-alloyed steels processed in unconventional ways of heat or thermomechanical treatment can reach substantially better mechanical properties when compared to conventional treatments. Experiments were carried out to test several strategies of thermomechanical treatment of a newly designed low-alloyed high-strength steel 42SiCr with about 0.4% C and 2% Si. The aim of the experiment was to develop and optimize a new type of heat treatment based on the Q&P process (Quenching & Partitioning) which should be capable of achieving strengths of up to 2000 MPa with ductility of 10%. During the optimization process, the main focus was on the influence of various intensities of incremental deformations and the speed of cooling on the development of the structure. By modelling the treatment, a microstructure was obtained formed of a martensite matrix, bainite and finely diffused retained austenite. The influence of the technological process parameters on the structure development was analyzed using several microscopic methods and the resulting mechanical properties were measured by means of a tensile test. The volume fraction of the retained austenite was established by X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička