Přejít k obsahu


Problematika vyjadřování a hodnocení nefigurativní malby emocí u jedenáctiletých - didaktická analýza

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Problematika vyjadřování a hodnocení nefigurativní malby emocí u jedenáctiletých - didaktická analýza. In Children's Identity, Culture and Media in Visegrad Context : proceedings of the international academic conference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 150-155. ISBN: 978-80-7043-504-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problems of expression and evaluation of non-figurative painting of emotions in eleven years old pupils - didactic analysis
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o zjištěních z výzkumu nefigurativního výtvarného vyjádření pojmů emocí u dětí pátých ročníků ZŠ. Základní výzkumné otázky zní: Jak vysvětlit rozdíly v hodnocení provedeném žáky a kontrolní expertní skupinou? Lze vysvětlit pravidelnosti v interpretaci a hodnocení u žáků a expertů? Výzkum kombinuje kvalitativní metodiku analýzy s jednoduchými statistickými funkcemi. Na konkrétním příkladě hodnocení žákovské malby je vyložen fenomenologický model estetického zážitku, který tvoří interpretační rámec přístupu k obsahům díla. Cílem je lepší porozumění vztahů mezi fungováním expertního výtvarného díla ve vizuální kultuře a funkcemi žákovského díla v pedagogickém procesu výtvarné výchovy ve škole.
Abstrakt EN: The paper informs about partial conclusions from research of non-objective art expression concepts of emotion in five grades pupils. The based research issues are: How can we explain differences between assessment of pupils and experts? Is it possible to explain regularity in interpretation and assessment in pupils and experts? Research combines qualitative method of analysis with simple statistic functions. In particular example of assesment pupil’s painting is explained phenomenological model of esthetic experience. It functions as interpretative frame for access to art work contents. The goal is better underestanding functions of pupil’s art work in education and expert work in visual culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička