Přejít k obsahu


Orální historie v přípravě budoucích učitelů dějepisu - několik postřehů z využití přímých i mediálně zprostředkovaných svědectví pamětníků ve výuce dějin

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Orální historie v přípravě budoucích učitelů dějepisu - několik postřehů z využití přímých i mediálně zprostředkovaných svědectví pamětníků ve výuce dějin. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2011, roč. 25, č. 2, s. 67-71. ISSN: 1211-6068
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oral History in the preparation of future teachers of history - some insights from the use of direct and media-mediated testimony of witnesses in the teaching of history
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá uplatněním orální historie v moderní didaktice dějepisu, možnostmi použít vyprávění pamětníků ve fázi motivace či expozice učiva. Uvádí několik postřehů ze zkušeností českých i jihoafrických studentů učitelství a začínajících učitelů. Postřehy se týkají především aspektů etických a sociálních. Za hlavní přednosti uplatnění metody orální historie studenti považují autentičnost a osobní rozměr ústního pramene, nevýhodou jsou úskalí, která znamenají ohrožení snahy o objektivní interpretaci minulosti. Nezkušený, začínající učitel je v tomto směru zákonitě ohrožen větší měrou. Autorka zmiňuje úsilí Střediska orální historie SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni být funkčním metodologickým pracovištěm a tato úskalí u začínajících pedagogů co nejvíce eliminovat a přitom co nejvíce podporovat aplikaci orální historie ve vyučování.
Abstrakt EN: The article deals with the application of oral history in the modern history didactics, gives options, how to use stories of survivors in the process of motivation or exposure of the curriculum. It features several insights from the experience of Czech and South African students and beginning teachers. Observations relate mainly to ethical and social aspects. We can say that main advantage of applying the methods of oral history is a lot of authenticity and a personal dimension to oral sources. The drawback are the pitfalls, which can demage efforts to objective interpretation of the past. Inexperienced, beginning teacher is inevitably compromised. The author writes about the efforts of the Centre for Oral History SOHI (Department of History, Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen) to be a live, working institution, real methodological centre. The centre try to eliminate difficulties of beginning teachers as much as possible while promoting use of oral history in teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička