Přejít k obsahu


Biografická metoda formou biografu

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Biografická metoda formou biografu. In Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům : (stupínek, jeviště, plátno). Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010, s. 167-171. ISBN: 978-80-7414-257-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Biographical method in the form of cinema
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o možnostech vzužití biografie ve vyučování dějepisu. Biografická metoda ve výuce jistě není ničím převratně novým a neobvyklým. Nemůže se díky svému charakteru stát ani jednou z hlavních či převládajících didaktických metod, ani to jistě není záměrem. Je ovšem v dnešní pestré a době vhodnou cestou ke „zlidšťování“ nejen dějepisné látky, k personalizaci učiva, která může pak být jednou z cest popularizace vědy a techniky nejen ve vyučování. Příběhy významných, skutečně žijících lidí, jejich reálné osudy, nesnáze a nástrahy, které na své životní pouti museli překonávat, úspěchy i neúspěchy jejich snažení, dobové reakce na více či méně převratné objevy a vynálezy, to vše má nezastupitelné místo v procesu utváření obrazu minulosti lidstva v představách současného člověka.
Abstrakt EN: Chapter discusses the possibilities vzužití biography in teaching history. Biographical method in teaching certainly is nothing radically new and unusual. It can not be because of their nature or state one of the main or predominant teaching methods, or certainly not the intention. However, it is in today's diverse and time appropriate way to "humanisation" not only historiographical substances to personalize the curriculum, which can then be one way of popularization of science and technology, not only in the classroom. Stories significant, truly living people and their real lives, difficulties and traps on your life's journey had to overcome, the successes and failures of their efforts, contemporary reactions to more or less revolutionary discoveries and inventions, all have a special place in the process of shaping the image of the past humanity in the minds of contemporary people.
Klíčová slova

Zpět

Patička