Přejít k obsahu


Legislativa, administrativa a cestování přes západní hranici za socialismu: Možnosti a meze.

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Legislativa, administrativa a cestování přes západní hranici za socialismu: Možnosti a meze.. In Dějepis XXIV : sborník katedry historie. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 90-109. ISBN: 978-80-904384-8-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legislation, administration and travel through the western border under socialism: Possibilities and limits.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Vývoj pasových a vízových předpisů po únorovém převratu v roce 1948 prošel zajímavou cestou od úplného uzavření hranice na Západ po postupné uvolnění koncem šedesátých let k opětovné klauzuře za normalizace. Neméně zajímavý je vývoj administrativy, která cestování přes západní hranici Československa provázela. Možnost vycestovat na Západ se pro občany stala otázkou nebývalé trpělivosti v průběhu procesu, který trval i měsíce, sestával z dnes neuvěřitelného počtu vyplněných formulářů, potvrzení, nedůstojných posudků či pohovorů a končíval mnohdy neúspěšně. Povolení k vycestování za západní hranice se stalo nástrojem politické represe. K překročení hranice do států, s nimiž Československá socialistická republika neměla uzavřenu dohodu o bezvízovém styku, nestačil pas, musel být doplněn výjezdní doložkou, která obsahovala výslovné údaje, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí. Udělení výjezdní doložky nebylo nárokové a mohlo být odepřeno, popřípadě mohla být již udělená výjezdní doložka zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro které mohl být odňat či omezen cestovní pas, přičemž tyto důvody zahrnovaly i tzv. „politickou nespolehlivost“.
Abstrakt EN: Development of passport and visa regulations after the coup in 1948 has undergone an interesting way from a complete closure of the border to the West after the gradual release of the late sixties to the re-normalization of the cloister. Equally interesting is the development administration, which travel through the western border of Czechoslovakia, there were. The possibility to travel to the West to become a citizen issue unprecedented patience during the process that lasted months consisted of todays incredible the number of completed forms, certificates, opinions and interviews, degrading and often ended unsuccessfully. Permission to travel beyond the western frontier became a tool of political repression. To cross the border into the states with which the Czechoslovak Socialist Republic had an agreement on visa-free traffic, not enough passports must be accompanied by an exit clause, which contained explicit information on the states, how many ways and for what period of time to apply. Grant of an exit clause claim and could not be denied, or could have been granted an exit clause is revoked or restricted for the same reasons that could be withdrawn or restricted passport, while the grounds include a so-called „political unreliability.“
Klíčová slova

Zpět

Patička