Přejít k obsahu


Připojování obnovitelných zdrojů energie do energetických sítí - Optimalizace provozu bioplynové kogenerační jednotky v distribuční síti

Citace:
JINDRA, P. Připojování obnovitelných zdrojů energie do energetických sítí - Optimalizace provozu bioplynové kogenerační jednotky v distribuční síti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 86 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of Biogas Cogeneration Unit in Distributional Grid
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Jindra
Abstrakt CZ: Tato disertační práce pojednává o připojování bioplynových jednotek do energetických sítí, zejména s důrazem na skládkové jednotky. Na konkrétním příkladě je provedena podrobná analýza dvouletého provozu včetně modelu sítě a navržena možná optimalizace. Sledoval jsem i možnosti spolupráce jednotky s dalšími obnovitelnými zdroji, zvláště fotovoltaickou elektrárnou a navrhnul konkrétní možnosti spojení a řízení. Opět jsem vytvořil model sítě a vyhodnotil vliv spojení na distribuční soustavu.
Abstrakt EN: This thesis deals with connection of biogas units to energy networks especially with an emphasis on waste dump units. Thorough analysis of two years operation is made on particular example including a model of the network and there is also suggested possible optimization. I also follow the possibilities of cooperation of the unit with other renewable sources, especially photovoltaic power station. I will suggest concrete possibilities of connection and control. There is again made a model of the network and evaluated influence of connection on distribution system.
Klíčová slova

Zpět

Patička