Přejít k obsahu


Podpora práce s talentovanými žáky a studenty v Plzeňském kraji

Citace:
SIROTEK, V. Podpora práce s talentovanými žáky a studenty v Plzeňském kraji. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied : zborník z medzinárodnej konferencie. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. s. 357-361. ISBN: 978-80-8082-541-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Support the Work with the Talented Students in Pilsen Region
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou uvedeny informace o aktivitách katedry chemie FPE ZČU v Plzni na podporu práce s talentovanými žáky a studenty. Jedná se o aktivity v rámci projektu ESF zaměřené na žáky a studenty Plzeňského kraje s cílem zvýšit jejich znalosti a dovednosti v přírodovědných oborech a vytvořit tak předpoklady pro jejich úspěšnost v dalším studiu. Jsou uvedeny zkušenosti s realizací tzv. „Chemických kempů“, které se uskutečnily v letech 2010-2012.
Abstrakt EN: The paper provides information about the Chemistry Department at FPE of UWB in Pilsen to support the work with talented students. These activities are within the ESF project focused on students of Pilsen Region aimed to increase their knowledge and skills in the natural sciences and then to create the conditions for their success in further studies. There are given experience with the so-called "Chemistry training camps" realizations, which took place in the period 2010-2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička