Přejít k obsahu


Od Pantheonu k Vladislavskému sálu... Historiografická poznámka k vývoji konceptu pozdních slohových fází u Vojtěcha Birnbauma

Citace:
HEČKOVÁ, P. Od Pantheonu k Vladislavskému sálu... Historiografická poznámka k vývoji konceptu pozdních slohových fází u Vojtěcha Birnbauma. In Dáňová, H., Mezihoráková, K., Prix, D. Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha : Artefactum, ÚDU AV ČR, v.v.i., 2012, s. 525-532. ISBN: 978-80-86890-46-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From the Pantheon to Vladislav Hall – A Historiographical Remark on the Development of the Concept of Late Style Phases by Vojtěch Birnbaum
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Artefactum, ÚDU AV ČR, v.v.i.
Autoři: Helena Dáňová , Mgr. Petra Hečková Ph.D. , Klára Mezihoráková , Dalibor Prix
Abstrakt CZ: Historik umění Vojtěch Birnbaum (1877-1934), někdejší student Vídeňské školy dějin umění, byl jednou z nejvýznamnějších osobností oboru v meziválečné době. Českému prostředí zprostředkoval myšlenkové dědictví vídeňské školy dějin umění. Je tomu tak i u jeho teoretické stati Barokní princip v dějinách architektury (1924), kde rozpracovává koncept baroka jako všeobecného principu, subjektivistické fáze každého slohu periodicky se vracející a představující vrchol uměleckého vývoje. Při formulování tezí obsažených ve stati o "barokním principu" Birnbaum do značné míry čerpal ze svých zkušeností a z výzkumu na poli pozdně antické architektury, jemuž se po více než deset let věnoval jako soukromý badatel působící v Římě. Vedle precizování teorií na pozdně antické látce představoval další inspirační zdroj jeho pobyt v Římě, kde silný prožitek z tamní barokní architektury zřejmě podnítil snahu věnovat tomuto problému komplexní pozornost i po stránce teoretické. V neposlední řadě je promýšlení teorie pozdních slohových fází také reflexí jeho aktuálního zájmu o otázky pozdně gotického stavitelství a architektury Petra Parléře. Z tohoto úhlu pohledu vzniká Birnbaumova práce o baroku v přelomovém období, kdy na jedné straně završuje jednu životní i badatelskou etapu věnovanou antice, aby se nadále věnoval pouze středověkému umění.
Abstrakt EN: Art historian Vojtěch Birnbaum (1877–1934), former student of the Vienna School of Art History was one of the most significant personalities of his profession during the interwar period. Birnbaum was to become crucial as a mediator between the intellectual camps of Vienna and Bohemia. This was particularly apparent in his theoretical studyThe Baroque principle in the History of Architecture (1924), in which he formulated a concept of the Baroque as a universal principle, a subjective phase of every style, periodically returning and representing the peak of an artistic development. Birnbaum, in his struggle for an alternative to the classic aesthetic dogma that so far stood for the prevailing view of late phases of artistic development as periods of artistic decline. Besides refining his theories in the field of late classical architecture, the stay in Rome and the powerful experience of seeing its Baroque architecture represented another source of inspiration. Last but not least, the extensive thought given to his theory of late period style was also a reflection of his current interest in the late Gothic architecture of Peter Parler. From this point of view, Birnbaum’s work on the Baroque emerged during a ground-breaking period in which he completed one phase of his life and research dedicated to the classical period in order to devote himself solely to medieval art.
Klíčová slova

Zpět

Patička