Přejít k obsahu


Metternich, severní Afrika a evropský státní systém v letech 1814?1848

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Metternich, severní Afrika a evropský státní systém v letech 1814?1848. HISTORICA OLOMUCENSIA, 2012, roč. 43, č. prosinec, s. 65-78. ISSN: 1803-9561
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metternich, North Africa and European State System in 1814?1848
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Na Vídeňském kongresu v letech 1814?1815 byl vytvořen mezinárodněprávní systém, jehož cílem bylo zachování stability a míru v Evropě. Na témže kongresu byla diskutována i otázka, zda do tohoto systému zahrnout Osmanskou říši, která mimo většinu Balkánského poloostrova ovládala i rozsáhlé oblasti v západní Asii a severní Africe. Nakonec bylo upadající sultánovo impérium ponecháno mimo tento systém, což evropským státům umožnilo legálně se vměšovat do jeho vnitřních záležitostí či dokonce ho připravit o část jeho území. Největšího územního zisku v daném období dosáhla Francie, která v roce 1830 obsadila osmanské Alžírsko, aniž by však byla ve válce s Osmanskou říší. Předkládaná studie se zabývá problematikou koexistence Evropy a severní Afriky v době předbřeznové v širším kontextu mezinárodněprávních dějin. Pozornost je věnována především dvěma protikladným koncepcím v zahraniční politice evropských velmocí: myšlence ochrany statu quo severoafrického regionu jeho zahrnutím do evropského státního systému a imperialistickému přístupu, který nakonec zvítězil a jehož logickým důsledkem byla kolonizace severní Afriky a zhoršení vztahů mezi některými mocnostmi.
Abstrakt EN: Th e aim of the international law system established at the Congress of Vienna in 1814?1815 was the preservation of peace and stability in Europe. At the same congress a question was discussed whether the Ottoman empire should be included in the system. Appart from the Balkan Peninsula the empire spread across the large areas of West Asia and North Africa. Eventually the declining sultan?s empire was left outside the system, which enabled the European states to interfere in its inner aff airs or even deprive it of a part of its territory. Th e largest territorial acquisition was made by France which occupied Ottoman Algeria in 1830 without being at war with the empire. Th is study deals with the question of the co-existence of Europe and North Africa in the before March 1848 period in a broader context of the international law history. Th e main attention is paid to two contradictory concepts in the foreign policy of European powers: the idea of the preservation of the North African status quo by its inclusion into the European state system, and the imperialist attitude which eventually prevailed and logically resulted in a colonisation of North Africa as well as deterioration of relationships between some of the powers.
Klíčová slova

Zpět

Patička