Přejít k obsahu


Comparison of two possible approaches to inverse Laplace transform applied to wave problems

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Comparison of two possible approaches to inverse Laplace transform applied to wave problems. In Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 8-9. ISBN: 978-80-86246-39-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of two possible approaches to inverse Laplace transform applied to wave problems
Rok vydání: 2012
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. František Valeš CSs. , doc. Ing. Jan Červ CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá vyšetřováním nestacionárních vlnových jevů v tenkém elastickém disku při radiálním rázu s využitím analytických postupů. Pokud je k řešení výsledného systému parciálních diferenciálních rovnic popisujících daný problém použita metoda integrálních transformací, je nutné v posledním kroku analytického řešení provést zpětnou transformaci. Tato práce se zaměřuje na dva možné přístupy ke zpětné Laplaceově transformaci. Pomocí existujícího analytického řešení dané úlohy je provedeno porovnání klasického přístupu založeného na aplikaci reziduové věty a numerického přístupu. V článku jsou diskutovány výhody a nevýhody obou použitých metod, zejména z hlediska výpočtové náročnosti a přesnosti.
Abstrakt EN: This work concerns the investigation of non-stationary wave phenomena in a thin elastic disc under radial impact by means of analytical methods. When the method of integral transforms is used for solving the system of PDEs describing a wave problem solved, one has to overcome the problem of inverse transform. This work focuses on two possible approaches to the inverse Laplace transform. Using the existing analytical solution of the problem, the classic method making use of the residue theorem and the method based on the numerical inverse Laplace transform are compared. Advantages and disadvantages of both approaches, mainly from computational point of view, are discussed and demonstrated.
Klíčová slova

Zpět

Patička