Přejít k obsahu


Slip-SEEP-3D - Software for two-phase non-Newtonian fluid flow with slip condition

Citace:
CIMRMAN, R., VOLDŘICH, J. Slip-SEEP-3D - Software for two-phase non-Newtonian fluid flow with slip condition. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Slip-SEEP-3D - Software for two-phase non-Newtonian fluid flow with slip condition
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Doc. RNDr. Josef Voldřich CSc.
Abstrakt CZ: Software implementuje matematický model toku dvoufázové ne-newtonovské tekutiny. Tekoucí médium je porézní a umožňuje perfuzi kapaliny, která může protékat skrz dané části hranice ven. Konstitutivní vztah odpovídá reologické tekutině, kde viskozita závisí na deviátoru tenzoru deformace rychlosti. Pohyb a deformace jsou popsány vektorem rychlosti skeletové tekutiny, tlakem kapaliny a objemovou deformací skeletu. Silná materiálová nelinearita, tj. závislost materiálových koeficientů jako je např. permeabilita, porozita, stlačitelnost, nebo viskozita na rychlosti, tlaku, porozitě a teplotě, je řešena pomocí iteračního schématu pro hledání pevného bodu, jehož výsledkem je po dosažení předepsané konvergence stacionární řešení problému. Na stěnách je možno zadat Navierovu podmínku prokluzu, stejně jako podmínky ulpívání (Dirichletovy). Do textových nebo grafických logů je možno ukládat různé konvergenční parametry a fyzikální indikátory, jako je průtočné množství na vstupu a výstupu, množství prosáklé tekutiny, pole tlaku atd.
Abstrakt EN: The software implements a mathematical model of two-phase non-Newtonian fluid flow. The flowing medium is porous and allows perfusion of a liquid, that is can seep out of given parts of the domain boundary. The constitutive relation corresponds to a rheological fluid, where the viscosity depends on the deviator of velocity deformation tensor. The movement and deformation are described by the vector of skeleton fluid velocity, the fluid pressure, and the volume deformation of the skeleton. The strong material nonlinearity, i.e. dependence of the material coefficients such as the permeability, compressibility, or viscosity on the velocity, pressure, porosity and temperature is treated by employing a fixed point iterative scheme, which results after attaining a specified convergence in the stationary solution of the problem. On the walls the Navier slip condition can be applied, as well as the no-slip (Dirichlet) boundary conditions. Various convergence parameters and physical indicators, such as inlet and outlet flow rates, amount of liquid seepage, pressure field, evolution of solution-dependent material parameters etc. can be stored in graphical or text logs.
Klíčová slova

Zpět

Patička