Přejít k obsahu


Ověřená technologie výroby nožového držáku s označením Nu102026

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Ověřená technologie výroby nožového držáku s označením Nu102026. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for manufacturing of tool block no. Nu102026
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup pro sériovou výrobu nožového držáku s označením Nu102026 z oceli ČSN 11523 využívající laserové zpracování povrchu. Tento nožový držák slouží k upínání nástrojů obráběcích center. Výrobní postup zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypu součásti. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new manufacturing technology of serial production of tool block no. Nu102026 made from steel ČSN 11523 using laser surface processing. The tool block is used to clamping of machining tools in machining centers. The manufacturing technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece. After the measurement of mechanical properties of the treated surface an application test of the prototype has been conducted in operation. Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička