Přejít k obsahu


Odborný společenskovědní kemp. Dějepis

Citace:
VÝCHODSKÁ, H. Odborný společenskovědní kemp. Dějepis. In Odborný společenskovědní kemp : sborník : 23. - 27. srpna 2010. Plzeň: 2010. s. 13-18.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Autoři: PaedDr. Helena Východská
Abstrakt CZ: Článek o dějepisném kempu představuje žákům a pedagogům nejvýznamnější, nejzajímavější a atraktivní kulturně historické památky, které dokumentují historii Plzně a Plzeňského kraje. Řada navržených exkurzí ve městě Plzeni, stejně jako v celých západních Čechách, reflektuje řadu specifik, které má tento region v kontextu národních i středoevropských dějin. Tato specifika vyplývajících především z geografické (hydrologické, geologické) charakteristiky. Právě proto byl plán historického kempu na několika místech propojen s programem geografického kempu, což ve výsledku skvěle naplnilo edukační cíl prolnout a srovnat dva odborné pohledy na vývoj západočeského regionu. Autorka článku uvádí, že účastníci kempu měli možnost velmi prakticky pochopit potřebu multiperspektivního pohledu na dějiny a na široké spektrum faktorů, z nichţ regionální historie vyrůstá a které ji ovlivňují.
Abstrakt EN: The part is about historiographical camp. It prefere for students and teachers the most important, most interesting and attractive cultural and historical monuments that document the history of Pilsen and the Pilsen Region. Many excursions designed in Plzen, as well as in the whole western Bohemia, reflects the number of specifics, which is the region in the context of national and Central European history. These specifics arising primarily from the geographical (hydrological, geological) characteristics. That's why the plan of the historic camp at several locations linked to the geographic camp program, resulting in great blend filled education target and compare two expert perspectives on the development of the West Bohemian region. The author states that the camp participants had the opportunity to understand the need for a highly practical multiperspektivního view of history and a wide range of factors, of which grows regional history and affecting it.
Klíčová slova

Zpět

Patička