Přejít k obsahu


Astronomická terminologie Josefa Františka Smetany v díle Základové hvězdosloví čili astronomie

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Astronomická terminologie Josefa Františka Smetany v díle Základové hvězdosloví čili astronomie. In Viator Pilsnensis, neboli, Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám : kolektivní monografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 261-270. ISBN: 978-80-261-0071-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Astronomical terminology in work of Josef František Smetana „Základové hvězdosloví čili astronomie“
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje českou astronomickou terminologii publikovanou v práci Františka Smetany Základové hvězdosloví čili astronomie z roku 1837. Termíny tvoří obnovená i užívaná slova staročeská, termíny tradiční i adaptované, slova přejatá, kalky či polokalky z němčiny, internacionalismy i mnoho soudobých slov nově utvářených včetně řady kompozit. Formující se terminologická astronomická soustava obsahuje řadu neologismů, Smetanou užité termíny jsou proto doplněny původními zavedenými termíny německými nebo latinskými uváděnými obvykle v závorce. Jeho termíny jsou součástí Jungmannova slovníku.
Abstrakt EN: The article analyzes Smetana‘s work Základové hvězdosloví čili astronomie dated to the year 1837. The terms of astronomy used in his work include renewed and restored old-Czech words, traditional and adapted terms, borrowed and international words and a lot of newly created contemporary words including many compounds. The terminology of astronomy arising at that time contained a lot of newly created words. That is why the terms used by Smetana in his work were completed with the original and commonly used terms of German or Latin origin, usually presented in brackets. Several years later Smetana’s terms became a part of Jungmann’s dictionary.
Klíčová slova

Zpět

Patička