Přejít k obsahu


Costs and designing of technical products

Citace:
DVOŘÁK, J., HOSNEDL, S. Costs and designing of technical products. In 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: VUT, 2012. s. 69-74. ISBN: 978-80-214-4533-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Costs and designing of technical products
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Dopad konstrukční fáze na náklady je metaforicky vyjádřen pravidlem "deseti" - odhalení problémů je posloupně ve fázích následujících fáze konstrukční zpravidla destinásobně dražší, jedná se postupně o fáze technologická a organizční příprava výroby, výroba a samotná fáze provozu. Obecně známé tvrzení, že konstrukční fáze ovlivňuje až 70 % celkových nákladů rovněž tuto skutečnost prodtrhuje. V příspěvku jsou prezentovány výsledky našich studií vztahujících se k předběžným predikcím vynaložených nákladů na technické produkty. Dva rozdílné přístupy jsou v příspěvku stručně představeny a porovnány. První z nich je založen na tradičním pojetí s využitím matematické regrese, druhý popisuje nedávno vyvinutou metodu Similarity based Reasoning (SbR). Tyto přístupy byly verifikovány a následně předběžně validovány s využitím datových vzorků reálných technických produktů.
Abstrakt EN: Impact of Designing on Costs of a Designed Product metaphorically expresses the ?rule of ten? - an elimination of a problem beginning within the Design Phase is ten times more expensive during each subsequent Life Cycle Phases whose are Technological and Org. Preparation of Manufacturing, Manufacturing and finally the Operational Phase. The generally known statement that the Design Phase affects up to 70% of the overall product cost also underlines the importance of the coupling Designing and Costs. In the paper we present results of our studies related to the early prediction of expended Costs of designed technical products. Two different approaches are briefly introduced and compared. The first one which serves as reference one is based on traditional mathematical regression method. the second one is recently developed Similarity based Reasoning (SbR) method [1]. These two approaches were verified and roughly validated with use of the same sample of data concerning real technical products.
Klíčová slova

Zpět

Patička