Přejít k obsahu


Integrace registru do komunikace EMDIS

Citace:
BALÁK, O., FATKA, J., HOUDOVÁ, L. Integrace registru do komunikace EMDIS. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Integration of registry in EMDIS communication
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Oldřich Balák , Ing. Jiří Fatka , Ing. Lucie Houdová ,
Abstrakt CZ: Při hledání nepříbuzných dárců dřeně potřeba rychlosti, práce s citlivými daty velkého objemu, nutnost zabezpečení a spolehlivosti činí automatizaci komunikace mezi registry nezbytnou a EMDIS toto řeší na mezinárodní úrovni. Díky integraci ČNRDD do EMDISu je komunikace rychlejším, spolehlivějším a více transparentním procesem hledání dárců v zahraničí, což je pro další rozvoj registru zásadní, neboť umožňuje následný rozvoj činnosti především směrem do zahraničí (v současnosti více než 80 % dárců dostupných celosvětově je k dispozici prostřednictvím EMDIS). Napojení bylo prováděno přes rozhraní „MARCIE“, což je originální rozhraní vytvořené za tímto účelem týmem ZČU a jako nedílná součást řešení byl vytvořen systém pro správu pacientů pro EMDIS (spolupracující s hlavní aplikací administrativy registru) a pro přijímání/odesílání/zpracování žádostí a výsledků z/do zahraničí (předběžné vyhledání je zcela automatické). Funkčnost a správnost navrženého řešení a vzájemná automatizovaná komunikace byla testována ČNRDD a německým registrem dárců ZKRD (das Zentrale Knochenmarkspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland) . Po úspěšném ukončení testování a ověřením německým partnerem byla technologie uvedena do ostrého provozu jako součást IS registru.
Abstrakt EN: When searching for unrelated marrow donors need of speed, work with large amounts of sensitive data, the need for security and reliability makes necessary an automation of communication between registries and EMDIS solves this at international level. By integrating CNMDR into EMDIS communication is the process of finding donors abroad faster, more reliable and more transparent , which is a further development of the registry (currently more than 80% of donors available worldwide is available through EMDIS). Connection was made ​​via "MARCIE", which is the original interface created for this purpose by a team of UWB and as an integral part of the solution was created a system for the patients management for EMDIS (cooperating with the main administration registry application) and for sending / receiving / processing of requests and results from / to abroad (preliminary finding is fully automatic). Functionality and accuracy of the proposed solutions and automated mutual communication was tested by CNMDR and German donor registry ZKRD. After successful completion of the testing and validation of its German partner, the technology was put into full operation as part of the registry IS.
Klíčová slova

Zpět

Patička