Přejít k obsahu


Modelování sdružených chyb prediktorů výkonů

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A. Modelování sdružených chyb prediktorů výkonů. Plzeň : 2012. 1-30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of associated estimation errors
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Modelování sdružených chyb je realizováno systematickou chybou a náhodnou chybou. Tyto chyby jsou přestavovány střední hodnotou a směrodatnou odchylkou od této chyby. Ve zprávě jsou ukázány čtyři možné scénáře sdružování chyb predikcí. Princip sdružování spočívá v tom, že každý uvažovaný subjekt bude sám vyrovnávat svojí odchylku bez ohledu na ostatní subjekty. Pro tyto účely si musí rezervovat podpůrné služby přímo úměrné směrodatné odchylce chyby predikce. Zajištění dílčích subjektů určuje velikost sdruženého zajištění, které je možné počítat dle následujících scénářů.
Abstrakt EN: Modelling of associated errors are realized using by systematic and random error. These errors are reconstructed by mean and standard deviation of this error. In this report are shown four possible scenarios association prediction errors. The principle of association consists in the fact that each candidate body itself will balance its deviation irrespective of the other entities. For this purpose you need to book ancillary services directly proportional to the standard deviation of the prediction error. Providing individual entities determines the size of the collateral, which can be calculated according to the following scenarios.
Klíčová slova

Zpět

Patička