Přejít k obsahu


Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., JANOVEC, J. Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning. Computer and Information Science, 2013, roč. 6, č. 1, s. 15-31. ISSN: 1913-8989
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Janovec Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výsledky projektů zaměřených na rozvoj technické tvořivosti a představivosti u studentů pedagogických fakult, učitelů a žáků základních škol. Podrobněji se zabývá přístupy učitelů k výuce psychomotorických dovedností, přičemž se snaží konkrétně odpovědět, zda mezi učiteli odborného vzdělávání a praktických činností existují skupiny s výrazně různými přístupy k výuce v oblasti vybraných cílů, metod a forem výuky. Tyto postoje byly nejprve přezkoumány pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na cíle vzdělávání a dále pomocí Q-metodologie týkající se oblasti využívaných metod a forem výuky. Výzkum byl prováděn v rámci grantu „Nonverbální tvořivost v technické výchově“ – GAČR 406/07/0109 a jako součást projektu specifického výzkumu „Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností“ Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Abstrakt EN: Author article stakes part in several projects focused just on development of technical creativity and imagination in students of faculties of education, teachers and primary school pupils. The article deals with the teacher’s approach to the teaching of psychomotor skills, while specifically seeking to answer whether among teachers of technical education and practical activities, there are groups with significantly different approaches to teaching in terms of chosen objectives, methods and forms of teaching. This claim was first examined using a questionnaire survey focused on the objectives of education and further using Q-methodology concerning methods and forms. These examinations were performed as part of the “Nonverbal Creativity in Technical Education” project - GAČR 406/07/0109 and as part of the “The Development of School-age Pupils’ Competencies in the Area of Psychomotor Skills” project by the Internal agency of the Faculty of Education at Jan Evangelista Purkyně University.
Klíčová slova

Zpět

Patička