Přejít k obsahu


New Emergence as Supervenience Relieved of Problems

Citace:
KVĚTOVÁ, E. New Emergence as Supervenience Relieved of Problems. In BEYOND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CONTEMPLATIONS, EXPECTATIONS, APPLICATIONS. Heidelberg: Springer, 2012. s. 75-84. ISBN: 978-3-642-34422-0 , ISSN: 2193-9411
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Emergence as Supervenience Relieved of Problems
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Mgr. Eliška Květová
Abstrakt CZ: Supervenience a emergence jsou pozoruhodnými pojmy kognitivních věd, které významně ovlivnily zvláště filosofii mysli dvacátého století. Problém supervenientních a emergentních vztahů je komplikovaný, ale zdá se, že je možné sledovat zde od devadesátých let jistou tendenci preferovat emergenci na úkor supervenience. Tento příspěvek se snaží odpovědět na otázku, proč tomu tak je, a je založen na skutečnosti, že odpověď na tuto otázku by mohla být zajímavá pro oblast umělé inteligence, která termín emergence často používá. Ústřední pojmy si vždy byly velmi blízko. Tento článek představuje vývoj a společnou historii těchto pojmů a stejně tak změny v jejich vztahu. Cílem příspěvku není jen uvážit historii pojmu supervenience a emergence, ale také stanovit vhodný rámec či vzdálenost pro představení teze, která by vysvětlovala současný vztah mezi pojmy. Tato teze může být zjednodušeně formulována takto: Nové užití pojmu emergence může být chápáno jako pokračování ideje supervenience zbavené svých fundamentálních problémů.
Abstrakt EN: Supervenience and emergence are remarkable notions of cognitive science, which notably influenced especially philosophy of mind in the twentieth century. Issue of supervenient or emergent relationships is complicated, but it is possible to observe a tendency to prefer emergence at the expense of the notion of supervenience from nineties. This paper aims to answer question why it is so and is based on the fact that the ansewr might be interesting for artificial intelligence, which often uses the term of emergence. These two notions have always been very close to each other. This paper introduces development and common history of the concepts as well as changes of their relationship. The goal of the contribution is not only to consider the history of supervenience and emergence, but also to find appropriate distance to introduce thesis explaining the current relationship between them. The thesis could be simply formulated as follows: New use of the concept of emergence can be understood as a continuation of the idea of supervenience deprived of its fundamental problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička