Přejít k obsahu


Antropologie mezi pozitivizmem a konstruktivizmem aneb Krátký diskurz na téma jedné věty Ivy Heroldové

Citace:
JAKOUBEK, M. Antropologie mezi pozitivizmem a konstruktivizmem aneb Krátký diskurz na téma jedné věty Ivy Heroldové. Dějiny - teorie - kritika, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 69-100. ISSN: 1214-7249
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A short discourse on one sentence by Iva Heroldová, or Anthropology between positivism and constructivism
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Po tematické stránce se stude zabývá otázkou původu zakladatelů Svaté Heleny – české obce nacházející se v (dnes rumunské části) Banátu. V první části textu autor prezentuje Z. Nešporem (a kol.) postulovanou hypotézu o zakladatelích této obce, resp. jejich předcích, která oproti „klasickému“ výkladu české etnologie stavícímu na ekonomických důvodech odchodu této skupiny z českých zemích identifikuje předky Svatohelenčanů jako východočeské toleranční sektáře a shledává důvody odchodu z vlasti v oblasti náboženské. Kromě samotného představení tohoto alternativního výkladu autor též přichází s dalšími podpůrnými argumenty v jeho prospěch. Druhá část studie se pak zabývá rozporem mezi Nešporem traktovanou hypotézou o původu dotyčné skupiny a obecně sdíleným přesvědčením jeho členů o tom, že jsou potomky pobělohorských exulantů, které je v Nešporově optice (jakož i optice české etnologie) usilující o nalezení historické pravdy nahlíženo jako nesprávné, resp. chybné. Autor naopak ze sociálně-antropologických pozic hájí tezi, že „pokud lidé věří, že něco je pravda, pak to je pravda“ a v tomto smyslu tedy dotyční potomky pobělohorských exulantů skutečně jsou. V obecné poloze je pak uvedený rozpor uchopen jako rozpor mezi stanoviskem pozitivistickým, sdíleným (českou) etnologií a historií a stanoviskem sociálně-konstruktivistickým, zastávaným v odpovídajícím kontextu ustavující se českou sociální antropologií.
Abstrakt EN: This study is a short discourse on one sentence by Iva Heroldová, or Anthropology between positivism and constructivism.
Klíčová slova

Zpět

Patička