Přejít k obsahu


Občanské právo hmotné

Citace:
HURDÍK, J., BĚLOHLÁVEK, A., PLECITÝ, V., RABAN, P., DOBEŠOVÁ, L., PELECH, J. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 308 s. ISBN: 978-80-7380-377-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil Substantive Law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. , prof. dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek dr.h.c. , prof. JUDr. Vladimír Plecitý CSc. , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , JUDr. Lenka Dobešová Ph.D. , JUDr. Josef Pelech Ph.D.
Abstrakt CZ: Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě.
Abstrakt EN: The textbook Civil Substantive Law is an outcome of urgent necessity to provide to students of private or more precisely civil law suitable aid for study of law in situation when the process of comprehensive recodification of the civil law, which is chiefly expressed by the text of the New Civil Law Code (Law No. 89/2012 Coll.), passed with force since 1.1. 2014, is being finished. There is a difficult task connected with a legislative changes, namely to prepare students of civil law to adopting of the new legislative situation and simultaneously handle current legislative situation and their mutual connections and permeability necessary for regular working of law. Due to achievement of the aim, authors of the textbook endeavour to connect three approaches of studying of civil law: a) to describe main topics of civil law in general, to a certain extent universal outlines, b) in continuity with general characteristic to provide in necessary measure introduction with current civil law situation to students, c) provide them cognition of the new civil law situation, based on its recodified version.
Klíčová slova

Zpět

Patička