Přejít k obsahu


A preliminary study into the correlation of stiffness of the laminar junction of the equine hoof with the length density of its secondary lamellae

Citace:
KOCHOVÁ, P., WITTER, K., CIMRMAN, R., MEZEROVÁ, J., TONAR, Z. A preliminary study into the correlation of stiffness of the laminar junction of the equine hoof with the length density of its secondary lamellae. Equine Veterinary Journal, 2013, roč. 45, č. 2, s. 170-175. ISSN: 0425-1644
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A preliminary study into the correlation of stiffness of the laminar junction of the equine hoof with the length density of its secondary lamellae
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , K. Witter , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , J. Mezerová , Doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D.
Abstrakt CZ: Důvod studie: Objasnění vztahu mezi mechanickým chováním a mikroskopickou strukturou laminárního spoje koňského kopyta. Cíl: Stanovit mechanické parametry a 2D délkovou hustotu profilů sekundárních lamel laminárního spoje v dermální oblasti a určit jejich možnou korelaci. Metody: Vzorky (25 celkově) laminárního spoje byly odebrány z přední, postranní a zadní části tří kopyt a vystaveny jednoosému tahovému mechanickému zatížení až do porušení tkáně. Byly stanoveny Youngovi moduli elasticity, mezní napětí a mezní deformace. Vzorky sousedící se tkání použitou na mechanické testy byly histologicky zpracovány pro získání délkové hustoty bazální membrány laminárního spoje pomocí stereologické mřížky. Výsledky: Medián (interval mezi quartily) délkové hustoty bazální membrány laminárního spoje byl 0.024 (0.020–0.027)/um. Youngův modul elasticity pro malé deformace byl 0.15 (0.11–0.35) MPa a pro velké deformace 7.58 (6.14–8.68) MPa. Mezní napětí dosahovalo hodnot 1.67 (1.41–2.67) MPa a mezni deformace 0.50 (0.38–0.70). Youngův modul elasticity v oblasti malých deformací vykazoval střední korelaci s délkovou hustotou bazální membrány laminárního spoje. Závěr: Jako většina měkkých biologických tkání laminární spoj vykazuje nelineární mechanické chování. V oblasti malých deformací, které korelují s fyziologickým zatížením laminárního spoje, větší délková hustota bazální membrány laminárního spoje odpovídá větší odolnosti laminárního spoje vůči velkému napětí přenášenému z distálního článku prstu na kopytní stěnu. Potenciální významnost: Stav laminárního spoje může být jednoduše stanovený jako délková hustota profilů sekundárních dermálních lamel. Tato kvantifikace poskytuje jednoduchý nástroj pro porovnávání náklonosti různých částí laminárního spoje k počátečním stadiím laminitidy.
Abstrakt EN: Reason for performing study: The relationship between mechanical behaviour and microscopic structure of the laminar junction of equine hooves under testing conditions requires elucidation. Objectives: To determine mechanical parameters and 2D length density of profiles of secondary lamellae of the laminar junction in the dermal region and to assess possible correlations. Methods: Specimens (25 samples in total) of the laminar junction were taken from front, quarter and heel parts from 3 equine hooves and exposed to a uniaxial tensile test until rupture to obtain Young’s moduli of elasticity, ultimate stress and strain. Neighbouring specimens to those used for the biomechanical experiment were processed histologically to assess the length density of laminar junction basement membrane using stereological grids. Results: The estimated median (interquartile range) length density of the laminar junction basement membrane was 0.024 (0.020–0.027)/mm. Young’s modulus of elasticity was 0.15 (0.11–0.35) MPa in the small deformation region, and 7.58 (6.14–8.68) MPa in the linear region was. The ultimate stress was 1.67 (1.41–2.67) MPa, and the ultimate strain was 0.50 (0.38–0.70). The Young’s modulus of elasticity in the region of small deformations has a moderate correlation with the length density of the laminar junction basement membrane. Conclusions: As with most soft biological tissues, the laminar junction has a nonlinear mechanical behaviour. Within the range of small deformations, which correspond to physiological loading of the laminar junction, a higher length density of the laminar junction basement membrane is correlated with a higher resistance of the laminar junction against high stresses transmitted from the distal phalanx to the hoof wall.
Klíčová slova

Zpět

Patička