Přejít k obsahu


Drama and Democracy: An Exploration of Democracy in Arthur Miller's Plays on Pilsen Stages

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Drama and Democracy: An Exploration of Democracy in Arthur Miller's Plays on Pilsen Stages. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 3, č. neuveden, s. 15-24. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Drama and Democracy: An Exploration of Democracy in Arthur Miller's Plays on Pilsen Stages
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je analyzovat zobrazení demokracie v dramatech Arthura Millera uvedených na plzeňských jevištích v kontextu významných společensko-politických událostí ve druhé polovině dvacátého století. Krátce po 2. světové válce došlo k oživení napjaté válečné atmosféry v inscenaci hry "Všichni moji synové" (1948), jež nejen reflektovala dobu válečnou, ale také v určitém ohledu anticipovala nadcházející období. Další z Millerových her, "Pohled z mostu", byla v Plzni uvedena až v roce 1962, v době kdy plzeňskou činohru vedl Václav Špidla, jehož nastudování "Macbetha" (1963) ustavilo nové (byť krátké) divadelní období. Během působení Jana Fišera byly uvedeny dvě Millerovy hry: "Případ ve Vichy" (1965) a "Čarodějky ze Salemu" (1967). S ohledem na společensko-politické klima je pravděpodobné, že obě nastudování předjímala uvolnění politické atmosféry v závěru šedesátých let, které však bylo přerušeno obdobím tzv. normalizace. Lze se tedy domnívat, že demokracie se stala konstituujícím prvkem obou inscenací. Článek dále usiluje o potvrzení či vyvrácení hypotézy, že uvedená představení nesloužila pouze k pobavení obecenstva a k edukačním účelům, nýbrž také k vyjádření protestu vůči autoritativnímu režimu. Studie rovněž naznačí, do jaké míry americké demokratické vize ovlivnily (či mohly ovlivnit) česká scénická nastudování.
Abstrakt EN: The aim of this article is to analyse the rendition of democracy in Miller's plays performed on Pilsen stages in terms of the significant social and political events and developments in the second half of the 20th century. Not long after World War II, the formerly tense wartime atmosphere seemed to come back to life on the stage. To state a particular instance, "All My Sons" (1948) not only mirrored the wartime era, but, in some respects, also anticipated the era that was to come. The next production of a play by Miller, "A View from the Bridge" was staged only in 1962. It was staged during the directorship of Václav Špidla, whose version of "Macbeth" (1963) established a short, new theatrical era in Pilsen Theatre. During Jan Fišer's directorship, two productions of Miller's plays were staged: "Incident at Vichy" (1965) and "The Crucible" (1967). With respect to the socio-political climate, both interpretations might have anticipated the loosening of the political atmosphere towards the late 1960s, which was nevertheless disrupted by “normalization”. It is thus possible to suppose that democracy might have constituted a distinguishing feature of both stage interpretations, but rather, there appears to be a parallel between "The Crucible" and the so called Jewish conspiracy within the Czech Communist Party. The article furthermore aims to prove or disprove whether the aforementioned performances served only to entertain and educate audiences, or to voice objections to the authoritarian regime as well. Finally, the study intends to indicate the extent to which American democratic visions affected Czech theatrical interpretations.
Klíčová slova

Zpět

Patička