Přejít k obsahu


Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií. 1. vyd. Brno : Paido, 2011, 246 s. ISBN: 978-80-7315-228-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Conception of Educational Goals in The Czech Republic and Germany. Art-Pedagogical Curriculum Document Interpretation at Czech and Bavarian Gymnasiums (Grammar Schools Br.)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Paido
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem výzkumné práce je komparace soudobých vzdělávacích cílů v ČR a Německu se zaměřením na komparaci českého a bavorského programu uměleckého vzdělávání pro gymnázia. Porovnání odlišně pojatých kurikulárních dokumentů se uskutečnilo na základě operacionalizace sledovaných kategorií se zřetelem k vystižení jejich vzdělávacích obsahů. Možnosti naplňování cílových kategorií vzdělávání byly ověřovány v terénním výzkumu a ilustrovány na základě dat a autentických výtvarných produktů žáků. Předpokladem realizace uvedeného výzkumu byla deskripce systému uměleckého vzdělávání v Německu a překladatelská práce v oblasti pedagogiky umění v 2. pol. 20. stol. a 21. stol.
Abstrakt EN: The contents and the gravity point of research work is the comparison of art educational goals, anchored in the Frame Educational Program of art educational goals, anchored in the Frame Educational Program for Elementary Education and Gymnasiums in the Czech Republic and in the Educational Syllabus for Eight Year´s Gymnasiums in Bavaria. Comparing the different curricular document was realized on the basis of operationalizing observed categories of educational goals in field competencies. The possibilities of realizing anticipated educational goals were consequently verified by field research and illustrated on the basis of gained data and authentic student’s art works. The indispensable prerequisite how to realize the mentioned research was the description of art educational system in Germany, the original translation work in the field of art theory and its pedagogical reflection in the 2nd half of the 20th and 21st century.
Klíčová slova

Zpět

Patička