Přejít k obsahu


Úvodní studie pro výpočet kontejneru na použité palivo

Citace:
KONÁŠ, P., VALENTA, V., DEMJANČUKOVÁ, K., ŽITEK, P. Úvodní studie pro výpočet kontejneru na použité palivo. ZČU Plzeň : 2013. 53 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Preliminary studies to calculate the used fuel container
Rok vydání: 2013
Místo konání: ZČU Plzeň
Autoři: Ing. Petr Konáš , Ing. Václav Valenta CSc , Ing. Kateřina Demjančuková , Ing. Pavel Žitek
Abstrakt CZ: Jaderné palivo použité v jaderném reaktoru je třeba po vyjmutí z reaktoru dočasně umístit do chladícího bazénu, odkud je později přesunuto do kontejnerů CASTOR a do meziskladu. Kontejnery CASTOR slouží k přepravě i skladování použitého jaderného paliva a jsou ur-čeny pro chlazení tzv. suchou metodou, kdy je zbytkové teplo z jaderného odpadu ulože-ného v kontejneru odváděno přirozenou cirkulací vzduchu. Pro zvětšení plochy pro odvod tepla jsou kontejnery CASTOR konstruovány s horizontálními žebry. Kromě odvodu tepla plní kontejnery další dvě funkce, a to funkci mechanické ochrany (zajištění hermetičnosti i při působení extrémních vlivů) a funkci radiačního stínění. Kontejnery se vyrábí z jednoho kusu tvárné oceli, na vnitřní strany se nanáší vrstva niklu, aby byla zaručena vysoká odol-nost proti korozi. Vnější strana kontejneru je opatřena epoxidovým nátěrem, jehož vý-znamnou vlastností je poměrně snadná dekontaminace.
Abstrakt EN: Nuclear fuel used in a nuclear reactor is necessary after removal from the reactor temporarily placed in a cooling pool, which is later moved to CASTOR containers and temporary storage. CASTOR containers used to transport and storage of spent nuclear fuel and are ur-ommended for cooling the dry method, where the residual heat from nuclear waste-tion imposed in the container removed by natural circulation of air. To enlarge the area for heat dissipation CASTOR containers are constructed with horizontal ribs. In addition to heat dissipation fills containers with two additional functions, the function of mechanical protection (ensuring hermetic even when exposed to extreme effects) and the radiation shielding. The containers are made ​​from a single piece of malleable steel to the inside of the nickel layer is applied, in order to ensure a high resistance against corrosion. The outside of the container is provided with epoxy coating, the properties of fundamental importance is relatively easy decontamination.
Klíčová slova

Zpět

Patička