Přejít k obsahu


Chov ovcí, ovčíny a sociální struktura ovčího řemesla ve středověku a novověku v Čechách a na Moravě

Citace:
ČAPEK, L., PREUSZ, M. Chov ovcí, ovčíny a sociální struktura ovčího řemesla ve středověku a novověku v Čechách a na Moravě. Kuděj, 2012, roč. 13, č. 2, s. 6-35. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sheep farming, sheepfolds and social structure of sheep husbandry in the Middle Ages and Early Modern period in Bohemia and Moravia
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek , Mgr. et Mgr. Michal Preusz
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vývojem a poznáním ovčáckého řemesla ve středověku a novověku. V raném středověku se objevují nejstarší zprávy o chovu ovcí, které se týkají výhradně vrchnostenských a klášterních dvorů. Chov ovcí ve středověku je doložen nepřímo zejména nálezy ovčáckých nůžek nebo na základě archeozoologických nálezů. Teprve až od raného novověku v souvislosti s počátky režijního velkostatku dochází k rozšíření chovu ovcí a k výstavbám velkých zděných ovčínů. O struktuře a organizaci chovu ovcí v průběhu novověku se dozvídáme z řady hospodářských příruček a instrukcí vydávaných pro jednotlivá panství. Novověké ovčíny se rovněž vyznačovaly svébytnou sociální strukturou organizace ovčáckého řemesla. Chov ovcí a hospodářství ovčínů výrazným způsobem ovlivňovaly v některých regionech podobu a způsob využití novověké renesanční a barokní krajiny.
Abstrakt EN: This paper deals with the development and knowledge of sheep farming in the Middle Ages and Early Modern Period. The oldest reports about sheep farming date to the Early Middle Ages and are related onto to manorial and monastery farmsteads. Medieval sheep farming is indirectly known from the archaeological finds of shepherd’s scissors or is based on archaeozoological findings. It was not until the Early Modern Period in connection with the beginnings of patrimonial estates, when sheep farming became widespread and first large stone-walled sheepfolds were founded. We learn about the structure and organisation of sheep farming during the Modern era from a series of economic manuals and instructions issued for each estate. Modern sheepfolds are also characterized by their specific social structure of the organisation of sheep husbandry. In some regions, sheep farming and sheepfolds economy significantly influenced the form and type of land-use of the Renaissance and Baroque landscapes.
Klíčová slova

Zpět

Patička