Přejít k obsahu


Rovnost účastníků a poučovací povinnost soudu

Citace:
HROMADA, M. Rovnost účastníků a poučovací povinnost soudu. Košice, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Dne 8. 3. 2013 jsem na Mezinárodní konference doktorandů nazvané „Základní zásady v rozhodovací činnosti soudní moci“, pořádané Právnickou fakultou UPJŠ v Košicích vystoupil s příspěvkem na téma „Rovnost účastníků a poučovací povinnost soudu“. Zabýval jsem se rovností účastníků jako základní zásadou civilního procesu a v úvodu jsem vytyčil cíl spočívající v hledání hranice, za níž je plnění poučovací povinnosti soudu zásahem do rovného postavení účastníků. V situaci, kdy poučovací povinnost je chápána v širším rozsahu, neboť jejím předmětem jsou nejenom čistě procesní práva a povinnosti, ale i procesní břemena, jeví se nevyhovujícím současné hlavní rozlišovací kritérium přípustnosti poučení. To je dovozováno z § 5 OSŘ, který stanoví, že soud poskytuje účastníkům poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech. Takové pojetí pak selhává tam, kde soud poučuje účastníky o jejich procesních břemenech, neboť úvaha o procesních břemenech v sobě nutně zahrnuje i hmotněprávní hodnocení. Závěr příspěvku byl věnován obhajobě názoru, že hlavním mantinelem pro výkon poučovací povinnosti by měl být nestranný přístup soudu, který se nestává právním rádcem jedné ze stran. Soud nemůže poskytnout radu, jak by měl účastník v řízení postupovat, aby byl co nejvíce úspěšný; nesmí za účastníka činit volbu. Musí naopak poskytnout technickou podporu tam, kde účastník sám vyjádřil směr, jakým se chce v řízení ubírat, počíná si však procesně nesprávným způsobem. Jedná-li se o projednání věci z hlediska skutečností významných pro rozhodnutí o věci samé, neměl by se soud obávat sdělit účastníkům svůj právní názor na dosud uplatněné; účastníkům tak bude zřejmé, v jakém ohledu je jejich dosavadní procesní aktivita nedostatečná.
Klíčová slova

Zpět

Patička