Přejít k obsahu


Přípravek na měření tvrdosti tenkých fólií

Citace:
MIŠTEROVÁ, H., KOPECKÝ, M., JIRKOVÁ, H. Přípravek na měření tvrdosti tenkých fólií. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jig for measuring the hardness of thin foils
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Hedvika Mišterová , Ing. Martin Kopecký , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Stanovení vlastností tenkých fólií lze provádět vnikacími zkouškami reprezentovanými např. mikrotvrdostí. Na mechanické vlastnosti lze poté uvažovat z odporu materiálu, který klade proti vnikání indentačního tělesa. Aby bylo měřením skutečně dosaženo pouze materiálových vlastností bez vlivu geometrie fólie, v tomto případě tloušťky pod 0,2 mm, je nutno tyto fólie z obou stran sevřít předdefinovanou silou tak, aby byl vytvořen svěrací tlak blížící se mezi kluzu zkoumané fólie. Aby nedocházelo ke zkreslování vtisku po zkušebním indentoru musí materiál svírající zkušební fólii mít vysoký modul pružnosti. Proto byl z oceli vyroben přípravek, v jehož dělící rovině lze upnout dva vzorky fólií a ty sevřít pomocí šroubového mechanismu. Přičemž tento mechanismus je schopen vyvodit dostatečnou sílu. Tento způsob umožňuje využívat větších indentačních těles, která by za normálních okolností zbortila okraje fólie, a tím by tvar vtisku nebyl měřitelný.
Abstrakt EN: Determination of properties of thin foils can be carried out by indentation tests such as microhardness. Mechanical properties can then be considered from the resistance of the material against the penetration of an indentation body. To actually achieve by the measurement only the material properties without the influence of foil geometry, in this case a thickness less than 0.2 mm, it is necessary to clamp such foils from both sides using a predefined force with a clamping pressure approaching the yield strength of the foils under investigation. To avoid skewing of the indentation after the testing indenter, the material clamping the foil must have a high modulus of elasticity. Therefore, the jig is made of steel, on whose dividing plane can be clamped two foil specimens which are clamped by a screw mechanism. At the same time this mechanism is be able to impart sufficient force. This method allows the use of larger indentation bodies which would under normal circumstances collapse the edges of the foil, meaning that the shape of the indentation would not be measurable.
Klíčová slova

Zpět

Patička