Přejít k obsahu


Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 42-50. ISBN: 978-80-210-6084-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some remarks on the definition of dependent labour and illegal labour
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vybranými aspekty vymezení závislé práce a nelegální práce. Vymezení závislé práce je mimo jiné rozhodující pro odlišení pracovního práva a občanského, popřípadě obchodního práva. Příspěvek se vyjadřuje ke stanovisku, zda lze jako rozhodující kritéria chápat organizační podřízenost zaměstnance a jeho ekonomickou závislost na zaměstnavateli. Druhá část příspěvku analyzuje problém prací konaných mimo pracovní poměr s hlediska vývoje zákonné úpravy závislé práce. Třetí část příspěvku se zabývá problémem nelegální práce; upozorňuje zejména na problém sankcí a na nutnost řešení dopadů současné právní úpravy v oblasti veřejných financí.
Abstrakt EN: The paper deals with some aspects of the definition of dependent labour and illegal labour. The definition of dependent work is, among other things, crucial to distinguish between labor law and civil or commercial law. The paper expresses the opinion that the criteria can be seen as a decisive organizational subordination of employees and their economic dependence on the employer. The second part of the paper analyses the problem of work performed beside employment contract with the legal provisions regarding the development of dependent work. The third part of the paper deals with the problem of illegal employment; draws particular attention to the issue of sanctions and the need to address the impact of current legislation on public finances.
Klíčová slova

Zpět

Patička